Pöytäkirja 2/2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA

Kyläjohtokunnan kokous Pöytäkirja 2/2012
Aika:29.5 klo 18.00
Paikka: Kuivannon koulu

Paikalla:
Markku Henttonen
Marko Taavila
Annika Kaila
Timo Seppälä
Taru Tuomala
Antti Laaksonen
Sanna Saarenkoski

1.KOKOUKSEN AVAUS
Kyläjohtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen.

2.KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kyläjohtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marko Taavila ja Timo Seppälä.

4.TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kyläjohtokunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

5.IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN KATSELMUS
Taloussäännön mukaan irtaimesta omaisuudesta on pidettävä luetteloa, johon merkitään esineen/esineryhmän nimi, lukumäärä ja hankintahinta. Luettelosta voidaan poistaa esineet, joilla ei ole tunne/käyttöarvoa tai ne ovat rikkimenneet. Koulunjohtaja on laatinut irtaimistoluettelon, jotka ovat rahallisesti suhteellisen merkittäviä, ja joiden hankintahinta on ollut väh. 170€. Irtaimiston tarkastelun yhteydessä on syytä suorittaa myös kiinteistön tarkastus, koska sen perusteella voi esittää v.2013 talousarvioon määrärahoja kiinteistön kunnossapitoon ja huoltoon.
Rehtori: Johtokunta suorittaa irtaimiston ja kiinteistön tarkastuksen.
Johtokunta hyväksyy katselmuksen.
Samalla keskusteltiin koulun kiinteistön heikosta hoidosta. Kenttää ei ole lanattu, eikä areenaa hoidettu. Miksei kukaan käy hoitomassa koulun piha-aluetta? Lisäksi todettiin koulun liikuntasalin lattian heikko tila. Se tulisi ehdottomasti lakata.

6.KOULULAISKYYDITYS LV 2012-2013
Perusopetus lain 32§:n 1. Momentin mukaan kunta on velvollinen järjestämään oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen tai avustamaan riittävässä määrin oppilaan kuljettamista tai saattamista, jos oppilaan koulumatka 5km tai pidempi, tai harkinnanvaraisesti, jos koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaaralliseksi tai vaikeaksi ottaen huomioon oppilaan ikä tai muut olosuhteet. Jari Railion koululle lähettämässä kirjeessä annettiin tarkemmat ohjeet koulukyyditysoikeudesta sekä reittien laadinnasta. Rehtori on lähettänyt vanhemmille kirjeen, jossa oli ohjeet kyydityksen soveltamisesta. Koulunjohtaja pyysi vanhempia anomaan 21.5.12 mennessä maksutonta koulukyytiä, mikäli se poikkeaa sivistyslautakunnan hyväksymistä periaatteista, ja haluaa esim. lääkärintodistuksen tai muun lausunnon perusteella koulukyydin. Muuten koulunjohtaja on nimennyt suoraan ns. A-kyytiläiset sivistyslautakunnan periaatteiden mukaisesti. Lisäksi koulunjohtaja on pyytänyt vielä vanhempia ilmoittamaan mahdollisen halukkuuden ns. maksulliseen B-kyytiin.
Rehtori: Kyläjohtokunta hyväksyy koulunjohtajan kuljetusoppilaiden listat. (liite)
Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta hyväksyy kuljetusoppilaiden listat.
Täytäntöönpano: Reitit ja kuljetusoppilaiden listat Jari Railiolle.

7.STIPENDIT
Kuivannon koululla on vanhojen kuivantolaisten pääomastipendirahastoja. Rahastoja hoitaa kaupungin taloustoimi. Vuosittain keväällä jaetaan oppilaille rahastojen korkokertymät stipendeinä. Jaettava korkokertymä on tänä vuonna 20€. Lisäksi koululla on yleensä ollut jaettavana KNS:n stipendi, maatalousnaisten stipendi, johtokunnan stipendi sekä Pentti Tommisen teknisen työn stipendi. Em. lisäksi on pystytty järjestämään vielä 90€ stipendirahaa.
Rehtori: Jaetaan pääomarahastojen korkokertymä sekä järjestetty 90€ euromääräisesti seuraavasti: 3.lk 20€, 4.lk 20€, 5.lk 30€ ja 6.lk 40€. Lisäksi mahdolliset kyläjohtokunnan, maatalousnaisten, KNS:n ja teknisen työn stipendit jaetaan stipendien antajien ohjeiden mukaisesti. Stipendien saajat valitsee opettajakunta.
Kyläjohtokunta: Päätettiin myöntää 25€:n arvoinen stipendi koulun kerhotilitä .
Täytäntöönpano: Stipendien saajien nimet ja euromäärät taloustoimeen.

8.SAAPUNEET KIRJEET JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Rehtori: Merkitään johtokunnantietoon saatetuksi seuraavat kirjeet ja viranhaltijapäätökset:
Kirjeet:
Koulukuljetukset lv.2012-2013
Viranhaltijapäätökset:
Rehtori: 8-13/2012
Kyläjohtokunta: Todetaan kohdat tiedoksisaatetuiksi.

9.TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAT
Rehtori: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat asiat:
Koulun kerhon tilin saldo
Koulun tutustumisoäivä 9.5.2012 (6 oppilasta)
Luokkaretki 1-4lk 8.5.2012 Evolle
Luokkaretki 5-6 lk 15.5.2012 Helsinkiin
Kaupungin yleisurheilumestaruuskilpailut 16.5.2012
Suunnistuskoulutuspäivä 24.5.2012 (Rastivarsat)
Kevätjuhlat 30.5.2012
Kevätkirkko 1.6.2012
Lukuvuoden päätös 2.6.2012
Luokanopettajan viransijainen Elina Konttinen

10.UIMAHALLIN TILAT
Keskusteltiin aiheesta. Päädyttiin ehdottamaan uimahallin osittaista käyttöönottoa kyläläisten yhteiseksi olohuoneeksi. Allastila erotettaisiin muusta tilasta kevyellä sermillä. Aiheeseen palataan syksyllä.

11.MUUT MAHDOLLISET ASIAT
-Kuivannon pihakirppiksellä oli 13 myyjää. Ostajia olisi kaivattu enemmän, mutta muuten oltiin tyytyväisiä tapahtumaan.
-Suomi 95 vuotta syksyllä, kaavailtiin yhteistä juhlaa koulun kanssa.

12.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja Markku Henttonen päätti kokouksen 19.55.

Kuivannolla 29.5.2012Puheenjohtaja SihteeriPöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja