Pöytäkirja 2/2011

ORIMATTILAN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2011
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA

Kyläjohtokunnan kokous
Aika: 30.5 klo 18.30 (koulun avoimien ovien jälkeen)
Paikka: Kuivannon koulu

Osanottajat: Markku Henttonen, puheenjohtaja
Marko Taavila, varapuheenjohtaja
Annika Kaila, sihteeri
Henna Lehtinen, jäsen
Timo Seppälä, jäsen
Taru Tuomala, jäsen

Antti Laaksonen, koulun johtaja1.KOKOUKSEN AVAUS
Kyläjohtokunnan puheenjohtaja Markku Henttonen avasi kokouksen.

2.KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kyläjohtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kyläjohtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Marko Taavilan ja Timo Seppälän.

4.KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kyläjohtokunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

5.IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN KATSELMUS

Taloussäännön mukaan irtaimesta omaisuudesta on pidettävä luetteloa, johon merkitään esineen/esineryhmän nimi, lukumäärä ja hankintahinta. Luettelosta voidaan poistaa esineet, joilla ei ole tunne/käyttöarvoa tai ne ovat rikkimenneet. Koulunjohtaja on laatinut irtaimistoluettelon, jotka ovat rahallisesti suhteellisen merkittäviä, ja joiden hankintahinta on ollut väh. 170 euroa. Irtaimiston tarkastelun yhteydessä on syytä suorittaa myös kiinteistön tarkastus, koska sen perusteella voi esittää v. 2012 talousarvioon määrärahaoja kiinteistön kunnossapitoon ja huoltoon.

Rehtori: Johtokunta suorittaa irtaimiston ja kiinteistön tarkistuksen.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta tarkisti kiinteistön. Koulun näyttämö todettiin huonokuntoiseksi. Kyläjohtokunta esittää, että näyttämön esirippu sekä verhot uusitaan ja lattia lakataan.
Muilta osin johtokunta hyväksyy rehtorin esityksen.

6.KOULULAISKYYDITYS LV 2011-2012

Perusopetuslain 32§:n 1. momentin mukaan kunta on velvollinen järjestämään oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen tai avustamaan riittävässä määrin oppilaan kuljettamista tai saattamista, jos oppilaan koulumatka on 5 km tai pidempi, tai harkinnanvaraisesti, jos koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaaralliseksi tai vaikeaksi ottaen huomioon oppilaan ikä tai muut olosuhteet. Jari Railion koululle lähettämässä kirjeessä annettiin tarkemmat ohjeet koulukyyditysoikeudesta sekä reittien laadinnasta. Rehtori on lähettänyt vanhemmille kirjeen, jossa oli ohjeet kyyditysten soveltamisesta. Koulunjohtaja pyysi vanhempia anomaan 18.5.11 mennessä maksutonta koulukyytiä, mikäli se poikkeaa sivistyslautakunnan hyväksymistä periaatteista, ja haluaa esim. lääkärintodistuksen tai muun lausunnon perusteella koulukyydin. Muuten koulunjohtaja on nimennyt suoraan ns. A-kyytiläiset sivistyslautakunnan periaatteiden mukaisesti. Lisäksi koulunjohtaja on pyytänyt vielä vanhempia ilmoittamaan mahdollisen halukkuuden ns. maksulliseen B-kyytiin.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta hyväksyy koulunjohtajan kuljetusoppilaiden listat. ( liite)

Täytäntöönpano: Reitit ja kuljetusoppilaiden listat Jari Railiolle.

7.STIPENDIT

Kuivannon koululla on vanhojen kuivantolaisten pääomastipendirahastoja. Rahastoja hoitaa kaupungin taloustoimi. Vuosittain keväällä jaetaan oppilaille rahastojen korkokertymät stipendeinä. Jaettava korkokertymä on tänä vuonna 18 euroa.
Lisäksi koululla on yleensä ollut jaettavana KNS:n stipendi , maatalousnaisten stipendi sekä johtokunnan stipendi. Lisäksi on jaettavana vielä LC-Clubin 20 euron stipendi. Em. lisäksi on pystytty järjestämään vielä 92 euroa stipendirahaa.

Rehtori: Jaetaan pääomarahastojen korkokertymä sekä järjestetty 60 euroa euromääräisesti seuraavasti: 3 lk 20 euroa, 4.lk 20 euroa, 5. lk 30 euroa ja 6.lk 40 euroa.
Lisäksi mahdolliset kyläjohtokunnan, maatalousnaisten , KNS:n stipendit ja LC- stipendi jaetaan stipendien antajien ohjeiden mukaisesti. Stipendien saajat valitsee opettajakunta.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunnan jäsenet arvostavat stipendien antoa huomionosoituksena oppilaille. Kyläjohtokunta päätti yksimielisesti nostaa kerhon tililtä 110€ stipendirahaa.

Täytäntöönpano: Stipendien saajien nimet ja euromäärät taloustoimeen8.SAAPUNEET KIRJEET JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Rehtori: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat kirjeet ja viranhaltijapäätökset:
Kirjeet:

Koulukuljetukset lv. 2011-2012

Viranhaltijapäätökset:

Rehtori: 1-25 /2011


Kyläjohtokunta toteaa kohdat tietoon saatetuiksi.
9.TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAT

Rehtori: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat asiat:

Koulun kerhon tilin saldo
Kouluun ilmoittautuminen 10.5.2011 ( 14 oppilasta)
Luokkaretki 1-4-lk 19.5.2011 Hämeenlinnaan
Luokkaretki 5-6-lk 19.5.2011 Tamperelle
Talkookahvitus 26.5.2011
Koulun avoimet ovet ja Päijät-Hämeen- kylät-tilaisuus 30.5.2011
Kevätkirkko 3.6.2011
Lukuvuoden päätös 4.6.2011
Luokanopettajan viransijainen Elina Konttinen


10.MUUT ASIAT

-Yläkentän jalkapallo
Kyläjohtokunta iloitsee siitä, että yläkentälle viritetään jälleen urheilutoimintaa kaikenikäisille. Olemme hengessä mukana.
-Päätettiin maksaa Suvi Henttoselle 70€ kyläjuhlan kakkujen teosta (raaka-aineista) Maksu toteutetaan lahjakorttien muodossa. Markku Henttonen poissa kohdan ajan.
-Päätettiin maksaa kahvinkeittimen vuokra (15€)

12.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45Kuivannolla 30.5.2011puheenjohtaja sihteeripöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja