Pöytäkirja 3/2011

KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNNAN KOKOUS 3/2011
PÖYTÄKIRJA


Aika: 12.9.2011 klo 18.30
Paikka: Kuivannon koulu

Läsnäolijat:

Marko Taavila (varapuheenjohtaja)
Annika Kaila (sihteeri)
Timo Seppälä (jäsen)
Taru Tuomala (jäsen)

Antti Laaksonen (koulun johtaja)


1.KOKOUKSEN AVAUS
Varapuheenjohtaja Marko Taavila avasi kokouksen.
2.KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3.PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taru Tuomala ja Timo Seppälä-
4.KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.
5.LUKUVUODEN 2010-2011 TOIMINTAKERTOMUS
Lukuvuotta varten laaditaan aina toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaan laitetaan vuosittaiset toiminnalliset ja opetukselliset ja kasvatukselliset tavoitteet. Lukuvuoden päätyttyä on laadittava toimintakertomus kuluneesta lukuvuodesta, jossa toimintakertomuksessa tarkastellaan sitä, kuinka lukuvuodelle asetetut tavoitteet on saavutettu sekä siinä voidaan yleisesti myös tarkastella koulun toimintaa. Johtokunnan käsittelyn jälkeen toimintakertomus lähetetään sivistyslautakuntaan.

Rehtori: Johtokunta käsittelee koulunhenkilöstön laatimaa viime lukuvuoden toimintasuunnitelmaa, merkitsee sen tiedokseen ja lähettää sen edelleen sivistyslautakunnalle.

Johtokunta: Päättää hyväksyä toimintakertomuksen sellaisenaan.

Täytäntöönpano: Toimintakertomus sivistyslautakunnalle


6.LUKUVUODEN 2011-2012 TOIMINTASUUNNITELMA
Koko koulun pedagogista ja kasvatuksellista toimintaa ohjaa toimintasuunnitelma.
Opetussuunnitelman käytännön toteuttajana on toimintasuunnitelma, joka laaditaan lukuvuodeksi.
Toimintasuunnitelmaan kirjoitetaan ne käytänteet ja tavoitteet, jotka pyritään tekemään ja saavuttamaan lukuvuoden aikana. Lukuvuoden toimintasuunnitelman hyväksyy johtokunta.

Rehtori: Kyläjohtokunta hyväksyy koulun henkilöstön laatiman koulun toimintasuunnitelman lukuvuodeksi 2011-2012. Toimintasuunnitelma esitellään kokouksessa.
Lisäksi johtokunta tarkistaa tämän pykälän välittömästi päätöksenteon jälkeen.

Täytäntöönpano: Toimintasuunnitelma sivistyslautakunnalle

Kyläjohtokunta: Päättää hyväksyä toimintasuunnitelman sellaisenaan.


7.SAAPUNEET KIRJEET JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Rehtori: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi viranhaltijapäätökset:
21-28/2011 ( rehtori)

8.TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Rehtori: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat asiat:

Koulun kerhon tilin saldo
Koulun oppilasmäärä 61
Valokuvaus 6.9.2011
Koulun urheilupäivä 9.9.2011
Vanhempainilta 15.9.2011
Lukuvuoden 2011-2012 kyyditykset
1-2-luokan opettaja Antti Laaksonen
3-4-luokan opettaja Elina Konttinen
5-6-luokan Riia Juonala
Koulunkäyntiavustaja/kouluavustaja Raili Viksilä
Koulunkäyntiavustaja/kouluavustaja Leila Koivisto
Teknisen työn tuntiopettaja Pentti Tomminen
Kuvaamataidon tuntiopettaja Raili Viksilä
Kerhot 6.9.11 alkaen

Kyläjohtokunta: Merkitsee asiat tiedoksi saatetuksi.


9.KOULUN JULKISIVUN RAPPAUS
Koulun julkisivun rappauksesta puuttuu pala remontin jälkeen. Todettiin että kyläjohtokunnan kuuluu puuttua tilanteeseen. Marko Taavila selvittää asiaa.
10.ORIMATTILA 2020- STRATEGIA
ORIMATTILA 2020 strategiaa on valmisteltu alkuvuoden aikana ja valtuusto on kommentoinut luonnosta seminaarissaan 7.6.2011. Syksyn aikana käydään strategialuonnoksesta laajaa vuorovaikutusta kaupungin sidosryhmien ja henkilökunnan kanssa ja käsillä olevaan strategialuonnokseen kootaan palautetta. Saadun palautteen perusteella strategialuonnosta tarkennetaan. Valtuusto käsittelee ja vahvistaa strategian joulukuussa 2011.

Linkki strategiaan löytyy Orimattilan kaupungin etusivulta. (www.orimattila.fi)
Kuivannon kyläjohtokunnan mielestä on tärkeää, että strategiassa huomioidaan kylien elinvoimaisuus. Ajatukset ja hienot sanankäänteet tulee tuoda konkretian tasolle.
Sihteeri kirjoittaa kannanoton.

11.MUUT MAHDOLLISET ASIAT
-Hammashoito Oy lahjoittaa ksylitolipastillit kuluvalle vuodelle.KUIVANNOLLA 20.9.2011

puheenjohtaja sihteeri

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja