Pöytäkirja 3/2010

ORIMATTILAN KAUPUNKI
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA
Pöytäkirja 3/2010

Kyläjohtokunnan kokous
Aika:7.9.2010 klo 17.30
Paikka:Kuivannon koulu

Paikalla:
Markku Henttonen, puheenjohtaja
Marko Taavila, varapuheenjohtaja
Annika Kaila, sihteeri
Henna Lehtinen, jäsen
Taru Tuomala, jäsen

Antti Laaksonen, koulun johtaja
Pekka Mäki-Latikka, hallituksen edustaja
Jorma Niklander, sivistyslautakunnan edustaja


1.KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2.KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Seppälä ja Marko Taavila

4.KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.


5.LUKUVUODEN 2009-2010 TOIMINTAKERTOMUS

Lukuvuotta varten laaditaan aina toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaan laitetaan vuosittaiset toiminnalliset ja opetukselliset ja kasvatukselliset tavoitteet. Lukuvuoden päätyttyä on laadittava toimintakertomus kuluneesta lukuvuodesta, jossa toimintakertomuksessa tarkastellaan sitä, kuinka lukuvuodelle asetetut tavoitteet on saavutettu sekä siinä voidaan yleisesti myös tarkastella koulun toimintaa. Johtokunnan käsittelyn jälkeen toimintakertomus lähetetään sivistyslautakuntaan.

Rehtori: Johtokunta käsittelee koulunhenkilöstön laatimaa viime lukuvuoden toimintasuunnitelmaa, merkitsee sen tiedokseen ja lähettää sen edelleen sivistyslautakunnalle.

Kyläjohtokunta hyväksyy toimintakertomuksen.

Täytäntöönpano: Toimintakertomus sivistyslautakunnalle

6.LUKUVUODEN 2010-2011 TOIMINTASUUNNITELMA

Koko koulun pedagogista ja kasvatuksellista toimintaa ohjaa toimintasuunnitelma.
Opetussuunnitelman käytännön toteuttajana on toimintasuunnitelma, joka laaditaan lukuvuodeksi.
Toimintasuunnitelmaan kirjoitetaan ne käytänteet ja tavoitteet, jotka pyritään tekemään ja saavuttamaan lukuvuoden aikana. Lukuvuoden toimintasuunnitelman hyväksyy johtokunta.

Rehtori: Kyläjohtokunta hyväksyy koulun henkilöstön laatiman koulun toimintasuunnitelman lukuvuodeksi 2009-2010. Toimintasuunnitelma esitellään kokouksessa.
Lisäksi johtokunta tarkistaa tämän pykälän välittömästi päätöksenteon jälkeen.

Kyläjohtokunta hyväksyy toimintasuunnitelman. Kohta herätti lisäksi keskustelua uinnin osalta. Oppilaiden ja päiväkotilasten mahdollisuudet uimiseen ovat selkeästi heikentyneet Kuivannon pienoisuimahallin lakkauttamisen jälkeen. Kuivantolaiset käyvät uimassa Nastolassa. Siellä vuorot ovat puuttellisia, mutta tilanne on kuitenkin parempi kuin Orimattilassa. Tilanne ihmetytti kyläjohtokuntaa. Lapsilla tulisi olla riittävät mahdollisuudet uimiseen omassa kotikaupungissaan Orimattilassa. Sihteeri on yhteydessä tahoihin, joilla on mahdollisuus päättää asiasta.
Täytäntöönpano: Toimintasuunnitelma sivistyslautakunnalle

7. KOULUN MUUTTO JA REMONTTI

Koulu aloittaa toimintansa maamiesseuran talolla ma 27.9.2010. Remontti koululla alkaa samoihin aikoihin. Muutto uuteen tilaan aiheuttaa monenlaisia käytännön toimenpiteitä kuten myös paluu koululle takaisin näillä näkymin huhtikuun loppupuolella.

Rehtori: Johtokunta keskustelee käytännön muuttojärjestelyistä ja pohtii, voidaanko talkootoimenpiteitä hyödyntää muuttojärjestelyissä ja muutenkin koulun toiminnassa maamiesseuran talolla.

Kyläjohtokunta halusi tuoda julki huolensa liikenneturvallisuudesta. Asiaan kiinnitetään huomiota. Muutto tapahtuu pääosin 24. ja 25.9. Rehtori koordinoi muuton.

8.SAAPUNEET KIRJEET JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Rehtori: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat kirjeet ja viranhaltijapäätökset:
Kirjeet:
Kylien ulkoliikuntapaikkojen hoito (siv.lautakunta)
Koulutuskirjeet (Päijät-Hämeen kesäyliopisto)

Viranhaltijapäätökset:
23-24/2010 (Tuntiopettajapäätökset)
25-32/2010 (Sairasloma-, poissaolo- ja sijaispäätökset)

Kyläjohtokunta: Merkitään tietoonsaatetuksi.

9.TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Koulunjohtaja: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat asiat:

Koulun kerhon tilin saldo
Koulun oppilasmäärä 58+9
Valokuvaus 17.8.2010
Koulun urheilupäivä 2.9.2010
Vanhempainilta 6.9.2010
Lukuvuoden 2010-2011 kyyditykset
Esikouluopettaja Tarja Ahtiainen
1-2-luokan opettaja Riia Juonala
3-4-luokan oopettaja Helena Takala-Kärkkäinen
5-6-luokan Antti Laaksonen
Koulunkäyntiavustaja/kouluavustaja Raili Viksilä
Koulunkäyntiavustaja/kouluavustaja Leila Koivisto
Teknisen työn tuntiopettaja Pentti Tomminen
Kuvaamataidon tuntiopettaja Raili Viksilä
Kerhot 8.9.09 alkaen

10.AVOIMET OVET SEURANTALOLLA
Avoimet ovet on tarkoitus järjestää yhteistyössä koulun kanssa. Kyläläisille tarjoutuisi näin mahdollisuus päästä tutustumaan koulun väliaikaisiin tiloihin.
Kyläjohtokunta päätti ottaa asian uudelleen esille sen jälkeen kun koulu on käynnistynyt seurantalolla.

11.MUUT MAHDOLLISET ASIAT
-uimahalli (Mitä tilan kanssa nyt tehdään? Päätettiin laittaa aloitelaatikko seurantalolle avoimien ovien ajaksi. Siihen voivat kyläläiset kirjata ideoitaan ja ajatuksiaan.
-ulkoliikuntapaikkojen hoito (Terveiset tiedoitustilaisuudesta. )12.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.42

Kuivannolla 13.9.2010puheenjohtaja sihteeri
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja