Pöytäkirja 2/2009

ORIMATTILAN KAUPUNKI

KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA

Pöytäkirja 2/2009Kyläjohtokunnan kokous

Aika: 26.5.2009 klo 18.30

Paikka: Kuivannon kouluPaikalla:


Markku Henttonen, puheenjohtaja

Marko Taavila, varapuheenjohtaja

Annika Kaila, sihteeri

Henna Lehtinen, jäsen

Timo Seppälä, jäsen

Taru Tuomala, jäsen

Antti Laaksonen, koulun johtaja

Pertti Laaksonen, hallituksen edustaja1.KOKOUKSEN AVAUS


Kyläjohtokunnan puheenjohtaja Markku Henttonen avasi kokouksen.


2.KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS


Kyläjohtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


3.PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA


Kyläjohtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Henna Lehtisen ja Marko Taavilan.


4.TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN


Kyläjohtokunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.


5.IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN KATSELMUS


Taloussäännön mukaan irtaimesta omaisuudesta on pidettävä luetteloa, johon merkitään esineen/esineryhmän nimi, lukumäärä ja hankintahinta. Luettelosta voidaan poistaa esineet, joilla ei ole tunne/käyttöarvoa tai ne ovat menneet rikki. Koulunjohtaja on laatinut irtaimistoluettelon, jotka ovat rahallisesti suhteellisen merkittäviä, ja joiden hankintahinta on ollut väh. 170 euroa. Irtaimiston tarkastelun yhteydessä on syytä suorittaa myös kiinteistön tarkastus, koska sen perusteella voi esittää v. 2010 talousarvioon määrärahoja kiinteistön kunnossapitoon ja huoltoon.


Rehtori: Johtokunta suorittaa irtaimiston ja kiinteistön tarkistuksen. Rehtori ei esitä poistoja.

Kyläjohtokunta:Kyläjohtokunta hyväksyy rehtorin esityksen.


6.KOULULAISKYYDITYS LV 2009-2010


Perusopetuslain 32§:n 1. momentin mukaan kunta on velvollinen järjestämään oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen tai avustamaan riittävässä määrin oppilaan kuljettamista tai saattamista, jos oppilaan koulumatka on 5 km tai pidempi, tai harkinnanvaraisesti, jos koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaaralliseksi tai vaikeaksi ottaen huomioon oppilaan ikä tai muut olosuhteet. Jari Railion koululle lähettämässä kirjeessä annettiin tarkemmat ohjeet koulukyyditysoikeudesta sekä reittien laadinnasta. Rehtori on lähettänyt vanhemmille kirjeen, jossa oli ohjeet kyyditysten soveltamisesta. Koulunjohtaja pyysi vanhempia anomaan 15.5.09 mennessä maksutonta koulukyytiä, mikäli se poikkeaa sivistyslautakunnan hyväksymistä periaatteista, ja haluaa esim. lääkärintodistuksen tai muun lausunnon perusteella koulukyydin. Muuten koulunjohtaja on nimennyt suoraan ns. A-kyytiläiset sivistyslautakunnan periaatteiden mukaisesti. Lisäksi koulunjohtaja on pyytänyt vielä vanhempia ilmoittamaan mahdollisen halukkuuden ns. maksulliseen B-kyytiin.


Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta hyväksyy koulunjohtajan esityksen koulukyydeistä.


Täytäntöönpano: Reitit ja kuljetusoppilaiden listat Jari Railiolle.


7.STIPENDIT


Kuivannon koululla on vanhojen kuivantolaisten pääomastipendirahastoja. Rahastoja hoitaa kaupungin taloustoimi. Vuosittain keväällä jaetaan oppilaille rahastojen korkokertymät stipendeinä.

Koulu sai elokuussa 2008 Orimattilan LC-klubilta 200 euron lahjoituksen käytettäväksi oppilaiden stipendeihin. Lisäksi koululla on yleensä ollut jaettavana KNS:n stipendi sekä johtokunnan stipendi.


Kyläjohtokunta päättää, että tänä vuonna ei pääomarahastojen korkokertymää jaeta stipendeinä, koska koululla on lahjoitusten ja muiden stipendien vuoksi kohtuullisesti oppilaille rahaa jaettavaksi stipendeinä. LC-klubin stipendit jaetaan euromääräisesti seuraavasti:

3 lk 20 euroa, 4.lk 20 euroa, 5. lk 30 euroa ja 6.lk 40 euroa.


Kyläjohtokunta myöntää lisäksi 25 €:n arvoisen stipendin ansiokkaasta englanninkielen opiskelusta 5- luokkalaiselle oppilaalle. Summa nostetaan kerhotililtä. Lisäksi muut mahdolliset stipendit jaetaan stipendien antajien ohjeiden mukaisesti. Stipendien saajat valitsee opettajakunta.


Täytäntöönpano: Stipendien saajien nimet ja euromäärät taloustoimeen.


8.SAAPUNEET KIRJEET JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET


Merkittiin johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat kirjeet ja viranhaltijapäätökset:


Kirjeet:


Kesäkursseja ( Päijät-Hämeen kesäyliopisto)

Viranhaltijapäätökset:


Rehtori: Päätös 5/2009

Päätös 6/2009


9.TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAT


Merkittiin johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat asiat:


Koulun kerhon tilin saldo

Uimalan tilin saldo

Kouluun ilmoittautuminen 5.5.2009

Luokkaretki 1-4-lk 18.5.2009 Lahteen

Luokkaretki 5-6-lk 19.5.2009 Tampereelle

Iltamat 22.5.2009

Kevätkirkko 29.5.2009

Lukuvuoden päätös 30.5.2009

Koulujen turvallisuussuunnitelman päivittäminen/työryhmän perustaminen


Kuivannon ikärakenne tammikuussa 2009.10.MUUT MAHDOLLISET ASIAT


Vanhusten ruokailu:

Kuivannon kyläjohtokunta esitti huolensa vanhusten ruokahuollon puolesta. Kyläjohtokunta oli yksimielinen siitä, että vanha järjestelmä, jossa Eila Rajalin toimitti päivittäin lämpimän ruoan koulun keittiöstä kuivantolaisille vanhuksille on palautettava. Paikallinen ruokahuolto mahdollistaa vanhusten päivittäisen hyvinvoinnin ja ruokailun tarkkailun. Uusi järjestelmä, jossa Sote- piiri toimittaa ruoan Orimattilan keskustasta vanhuksille ainoastaan pari kertaa viikossa heikentää vanhusten hyvinvointia. Kyläjohtokunta ei myöskään usko, että tämä voi olla pitkällä tähtäimellä taloudellisesti kannattavaa toimintaa. Kyläjohtokunta päätti kirjoittaa aiheesta lausunnon, joka lähetetään kaupungin hallitukselle, perusturvalautakunnalle ja ruokahuoltopäällikölle.

Samassa yhteydessä kyläjohtokunta painotti Kuivannon koulun oman keittiön tärkeyttä.


Kevätretkianomus:

Kuivannon koulun 1-4-luokkalaiset tekivät kevätretken Lahteen 18.5.2009. Kohteina Lahdessa heillä oli Radio-ja Tv-museo, Pikku Vesijärvi ja Launeen perhepuisto. Retken kokonaiskustannukset olivat 400 €. Oppilaiden omakustanne oli 5 €. Esitämme, että koulun kerhorahoista myönnetään takautuvasti 1-4-luokkalaisille retkiavustusta 100 € lähinnä linja-autokulujen kattamiseksi.

Kyläjohtokunta hyväksyy ehdotuksen.


Paras koulukuski:

Opetushallitus ja liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto pyysivät eri tahoja tekemään ehdotuksen 29.5 mennessä parhaasta kuljettajasta. Parasta kuljettajaa etsitään kysymyksellä ”Missä ajaa paras koulukuski?”

Kuivannon kyläjohtokunta esittää yhdssä Kuivannon koulun ja Männistön yläkoulun kyyditysoppilaiden kanssa, että vuoden parhaaksi kuljettajaksi nimetään Taksi Antti ja Sirkka Rosenlund.


11.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.34
Kuivannolla 26.5.2009

puheenjohtaja sihteeri


pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja