Pöytäkirja 1/2008

ORIMATTILAN  KAUPUNKI            PÖYTÄKIRJA 1 /2008
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA            27.5.2008

Kyläjohtokunnan kokous

Aika: 27.5.2008  klo 18.30- 20.30
Paikka: Kuivannon koulun opettajainhuone

Osanottajat:
    Kaarina Vihtonen         pj
    Päivi Jokinen                vpj
    Markku Henttonen        j
    Pentti Tomminen           j
    Taru Tuomala                j
    Kimmo Jäämaa             siht
   
    Antti Laaksonen           koulunjohtaja
                     
                         KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2.Pöytäkirjantarkastajien valinta
3.Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4.Irtaimiston ja kiinteistön katselmus
5.Koululaiskyyditys lv. 2008-2009
6.Stipendit
7.Vuoden 2007 kyläjohtokunnan toimintakertomus
8.Kyläjohtokunnan sihteerin palkkio
9.Kuivannon jätevesiselvitys
10.Saapuneet kirjeet ja viranhaltijapäätökset
11.Tiedoksisaatettavat asiat
12.Muut mahdolliset asiatKuivannolla 20.5.2008
Kimmo Jäämaa
sihteeri
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA            PÖYTÄKIRJA 1/2008


             
1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS        

Sihteeri: Kyläjohtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sihteeri: Kyläjohtokunta valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajiksi Markku Henttosen ja Taru Tuomalan.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta valitsi keskuudestaan pöytäkirjantarkastajiksi Markku Henttosen ja Taru Tuomalan.3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Sihteeri: Kyläjohtokunta hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitetun esityslistan.

Kyläjohtokunta: Puheenjohtajan esityksestä päätettiin poistaa pykälä yhdeksästä esittelytekstin osuus. Muilta osin kyläjohtokunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.


4. IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN KATSELMUS

Taloussäännön mukaan irtaimesta omaisuudesta on pidettävä luetteloa, johon merkitään esineen/esineryhmän nimi, lukumäärä ja hankintahinta. Luettelosta voidaan poistaa esineet, joilla ei ole tunne/käyttöarvoa tai ne ovat rikkimenneet. Koulunjohtaja on laatinut irtaimistoluettelon, jotka ovat rahallisesti suhteellisen merkittäviä, ja joiden hankintahinta on ollut väh. 170 euroa. Irtaimiston tarkastelun yhteydessä on syytä suorittaa myös kiinteistön tarkastus, koska sen perusteella voi esittää  v. 2009 talousarvioon määrärahaoja kiinteistön kunnossapitoon ja huoltoon.

Rehtori: Johtokunta suorittaa irtaimiston ja kiinteistön tarkistuksen. Rehtori ei esitä poistoja.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta tutustui koulunjohtajan laatimaan irtaimen omaisuuden listaan, ei esitetty poistoja. Kyläjohtokunta esittää v. 2009 talousarvioon koulun juhlasalin tuolien uusimista. Lisäksi kyläjohtokunta totesi, että terassiremontin lopputyöt ovat suorittamatta.5. KOULULAISKYYDITYS LV. 2008-2009        PÖYTÄKIRJA  1/2008

Perusopetuslain 32§:n 1. momentin mukaan kunta on velvollinen järjestämään oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen tai avustamaan riittävässä määrin oppilaan kuljettamista tai saattamista, jos oppilaan koulumatka on 5 km tai pidempi, tai harkinnanvaraisesti, jos koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaaralliseksi tai vaikeaksi ottaen huomioon oppilaan ikä tai muut olosuhteet. Jari Railion koululle lähettämässä kirjeessä annettiin tarkemmat ohjeet koulukyyditysoikeudesta sekä reittien laadinnasta. Rehtori on lähettänyt vanhemmille kirjeen, jossa oli ohjeet kyyditysten soveltamisesta. Koulunjohtaja pyysi vanhempia anomaan 19.5.08 mennessä maksutonta koulukyytiä, mikäli se poikkeeaa sivistyslautakunnan hyväksymistä periaatteista, ja haluaa esim. lääkärintodistuksen tai muun lausunnon perusteella koulukyydin Muuten koulunjohtaja on nimennyt suoraan ns. A-kyytiläiset sivistyslautakunnan periaatteiden mukaisesti. Lisäksi koulunjohtaja on pyytänyt vielä vanhempia ilmoittamaan mahdollisen halukkuuden ns. maksulliseen B-kyytiin.

Rehtori: Kyläjohtokunta hyväksyy koulunjohtajan laatimat reitit ja kuljetusoppilaiden listat.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta päätti hyväksyä koulunjohtajan laatiman esityksen koulukyydityksistä.

Täytäntöönpano: Reitit ja kuljetusoppilaiden listat Jari Railiolle.6. STIPENDIT

Kuivannon koululla on vanhojen kuivantolaisten pääomastipendirahastoja. Rahastoja hoitaa kaupungin taloustoimi. Vuosittain keväällä jaetaan oppilaille rahastojen korkokertymät stipendeinä.
Lisäksi koululla on yleensä ollut jaettavana KNS:n stipendi sekä johtokunnan stipendi.

Rehtori: Kyläjohtokunta päättää jakaa pääomarahastojen stipendit 3-6-luokkalaisille.
Lisäksi mahdolliset kyläjohtokunnan ja KNS:n stipendit jaetaan stipendien antajien ohjeiden mukaisesti. Stipendien saajat valitsee opettajakunta.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta päätti jakaa pääomastipendirahastojen korkokertymän 3-6-luokkalaisille, neljä stipendiä. Euromäärät jäivät avoimiksi. Kyläjohtokunnan stipendi, 20 euroa, koulun kerhon tililtä päätettiin siirtää tulevien 6-luokkalaisten luokkaretkirahastoon. Maatalousnaisten kaksi 20 euron stipendiä sekä KNS:n stipendi 20 euroa jaetaan stipendin antajien ohjeiden mukaisesti.

Täytäntöönpano: Stipendien saajien nimet ja euromäärät taloustoimeen

7. VUODEN 2007 KYLÄJOHTOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS        PÖYTÄKIRJA  1/2008


Sihteeri: Kyläjohtokunta piti vuonna 2007 kolme kokousta käsitellen pääasiassa koulua koskevia asioita. Lisäksi kyläjohtokunnalta oli edustus neljässä Orimattilan kyläjohtokuntien yhteisessä kokouksessa. Järjestimme tiedotustilaisuuden 19.4.2007 jossa Katja Viitaniemi ProAgria Hämeen vesihuoltoneuvonta 2 hankkeesta kertoi haja-asutusalueen jätevesien käsittelyvaihtoehdoista.
Pidimme kesäkuussa talkoot lähiliikuntapaikan reunanurmikoiden perustamista ja kylvöä varten.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta päätti että toimintakertomus v. 2007 tehdään erillisenä liitteenä. Lisäksi päätettiin lisätä maininnat osallistumisesta piirineuvoston kokoukseen sekä itsenäisyyspäiväjuhlajärjetelyistä koulun kanssa.

Liite 1 hallintojohtajalle.


8. KYLÄJOHTOKUNNAN SIHTEERIN PALKKIO           
 
Sihteeri: Palkkio on veronalaista tuloa ja se maksetaan kahdessa erässä, kesä- ja joulukuussa.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunnan sihteerin palkkioksi päätettiin 300 euroa.9. KUIVANNON JÄTEVESISELVITYS

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta keskusteli kylän jätevesiasiasta, mutta koska virkamiestyönä tehtävänä selvitystyö on kesken ei tehty ehdotusta jätevesiratkaisusta.


10.SAAPUNEET KIRJEET JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET       

Rehtori: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat kirjeet ja viranhaltijapäätökset:

Kielivalinnat ( Sipake)
Koulukyyditykset ( Jari Railio)
Koulujen käytössä oleva tuntimäärä ( siv. lautakunta)
Opettajatiedonkeruu 2008 ( tilastokeskus)
Matemaattiset oppimisvaikeudet  ( lh)
Opetustoimen haasteet Suomessa ja Euroopassa (lh)
Turvallisuus ja kriisitilanteisiin varautuminen kouluissa ja oppilaitoksissa ( lh)
Oppilashuoltotyön kehittämisen ajankohtaiset haasteet ( lh)

Viranhaltijapäätökset:

Viranhaltijapäätökset 15-26/2007
Viranhaltijapäätökset  1-12 /2008
Viranhaltijapäätös  ( siv.toimenjohtaja)

Kyläjohtokunta: Tiedoksisaatettiin
11. TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAT        PÖYTÄKIRJA 1/2008   

Rehtori: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat asiat:

Hiihtoretki Pentti Tommisen maatilalle peruuntui
Uintikilpailut 16.4.2008 
5-6-luokkalaisten kevätretki 7.5.2008

3-4-luokkalaisten kevätretki 14.5.2008                                                                                                                                                   Tulevien 1.luokkalaisten tutustumispäivä 13.5.2008
Maastopäivä 19.5.2008 (Uudenmaan rh-piiri ja metsästysseura)
Kevätjuhlat 29.5.2008
Kevätkirkko 30.5.2008
Todistusten jako ja koulunpäätös 31.5.2008


Kyläjohtokunta: Tiedoksisaatettiin


12. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kyläjohtokunta keskusteli  kaupungin ruokahuollon keskittämisratkaisusta. Mahdollisesti toteutuvassa kolmen valmistuskeittiön mallissa kouluruoan valmistus Kuivannolla loppuisi kokonaan. Kuivannon kyläjohtokunta vastustaa suunnitelmaa ruoan laadun ja tason laskun, sekä todellisen ruokakulttuurin häviämisen tähden. Kokouksessa epäiltiin myös suunnitelman kustannusarviota, sekä toteutuksesta aiheutuvia todellisia säästöjä.

Kyläjohtokunta päätti maksaa yhden pöydän vuokran Päijät-Hämeen Kylät ry:n kylämarkkinoille vuodesta 2009 alkaen, kuivantolaisia myyjiä ja esittelijöitä varten.

Päätettiin päivittää kyläsuunnitelma syksyllä 2008.

Lisäksi keskusteltiin Niinikoski-pyöräilystä, Niinikoski oli tiedustellut Kuivannon kiinnostusta järjestää mehuasema reitin varrelle. Päätös asiasta myöhemmin.


Kuivannolla 27.5.2008

________________________________                       _____________________________
Kaarina Vihtonen                                                        Kimmo Jäämaa
puheenjohtaja                                                             sihteeri

                
________________________________                       _____________________________
Markku Henttonen                                                      Taru Tuomala
pöytäkirjantarkastaja                                                 pöytäkirjantarkastaja
Liite 1

KUIVANNON  KYLÄJOHTOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007KOKOUKSET        OSANOTTAJIA        PYKÄLIÄ

29.5.2007                        7                            15

10.9.2007                        8                            10

18.12.2007                      6                              9


Lähiliikuntapaikka valmistui kuluneen toimintavuoden aikana. Pidimme kesäkuussa talkoot lähiliikuntapaikan reunanurmikoiden perustamista ja kylvöä varten.

Kyläjohtokuntaa työllisti myös koulua koskevat asiat, joita käsiteltiin joka kokouksessa.

Kyläjohtokunnalla oli edustus neljässä kyläjohtokuntien yhteisessä kokouksessa sekä edustus Kuivannon piirineuvoston kokouksessa.

Järjestimme tiedotustilaisuuden 19.4.2007 jossa Katja Viitaniemi ProAgria Hämeen vesihuoltoneuvonta 2 hankkeesta kertoi haja-asutusalueen jätevesien käsittelyvaihtoehdoista.
 
Lisäksi kyläjohtokunta osallistui itsenäisyyspäiväjuhlajärjestelyihin koululla yhdessä koulun ja nuorisoseuran kanssa.