Pöytäkirja 1/2007

Pöytäkirja 1/2007
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2007
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA 29.5.2007

Kyläjohtokunnan kokous

Aika: 29.5.2007 klo 18.30- 20.40
Paikka: Kuivannon koulun opettajainhuone

Osanottajat:
Kaarina Vihtonen pj
Päivi Jokinen vpj
Markku Henttonen j
Pentti Tomminen j
Taru Tuomala j
Kimmo Jäämaa siht
Antti Laaksonen koulunjohtaja


KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2.Pöytäkirjantarkastajien valinta
3.Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4.Kevätretkiavustus
5.Irtaimiston ja kiinteistön katselmus
6.Stipendit
7.Koululaiskyyditys lv. 2007-2008
8.Koulun pihajärjestelyt ja liittymän nykytilanne
9.Vuoden 2006 kyläjohtokunnan toimintakertomus
10.Vuoden 2007 kylärahan käyttösuunnitelma
11.Saapuneet kirjeet ja viranhaltijapäätökset
12.Kyläjohtokunnan sihteerin palkkio
13.Muistelupaikka
14.Tiedoksisaatettavat asiat
15.Muut mahdolliset asiatKuivannolla 23.5.2007
Kimmo Jäämaa
sihteeriKUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2007


1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sihteeri: Kyläjohtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sihteeri: Kyläjohtokunta valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajiksi
Markku Henttosen ja Taru Tuomalan.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta valitsi keskuudestaan
pöytäkirjantarkastajiksi Markku Henttosen ja Taru Tuomalan.3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Sihteeri: Kyläjohtokunta hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi
jäsenille toimitetun esityslistan.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta hyväksyi kokouksen työjärjestykseksi
jäsenille toimitetun esityslistan.4. KEVÄTRETKIAVUSTUS

Kuivannon koulun 1-4-luokkalaiset tekivät 8.5.07 kevätretken Helsinkiin.
Kaupungin ohella kohteena oli Ateneum ja Heureka. Matkan kokonaiskustannukset
olivat kaiken kaikkiaan 670 euroa koostuen sisäänpääsymaksusta sekä bussista.
Jokaisen oppilaan omakustanne oli 5 euroa.
Kustannusten kattamiseksi koulunjohtaja on kirjeitse esittänyt,
että koulun kerhon tililtä avustettaisiin 1-4-luokkalaisten retkeä 100 eurolla.

Puheenjohtaja: Puheenjohtaja luki koulunjohtajan lähettämän esityksen avustuksesta.


Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta päätti maksaa 100 euroa avustusta
koulun kerhon tililtä kevätretkeä varten.


5. IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN KATSELMUS

Taloussäännön mukaisesti irtaimesta omaisuudesta on pidettävä irtaimistoluetteloa,
johon merkitään esineen nimi, jonka hankintahinta on ollut vähintään 170 euroa.
Koulun johtaja on laatinut irtaimistoluettelon esineistä,joiden arvo/hankintahinta on
ollut 170 euroa.
Irtaimiston tarkastuksen yhteydessä on syytä suorittaa myös kiinteistön tarkastus,
koska sen perusteella voi esittää v. 2008 talousarvioon määrärahoja kiinteistön
kunnossapitoon ja huoltoon.

Rehtori: Johtokunta suorittaa irtaimiston ja kiinteistön katselmuksen.
Koulunjohtaja ei esitä poistoja.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta esittää v. 2008 talousarvioon koulun juhlasalin tuolien
sekä kiipeilyköysien uusimista.6. STIPENDIT

Kuivannon koululla on vanhojen kuivantolaisten avaamia pääomastipendirahastoja.
Rahastoja hoitaa kaupungin taloustoimi. Vuosittain keväällä jaetaan oppilaille
rahastojen korkokertymät. Stipendit on yleensä vähäisen korkokertymän vuoksi
jaettu 3-6-luokkalaisille. Tänä vuonna korkokertymä on 38 euroa.

Lisäksi koululla on vielä jaettavaksi KNS:n stipendi sekä kyläjohtokunnan stipendi
sekä Pentti Tommisen stipendi.

Rehtori: Kyläjohtokunta jakaa stipendit ja päättää stipendien euromäärät
pääomarahastokertymän osalta 3-6-luokkalaisille sekä oman stipendinsä osalta.
Stipendien saajat nimeää opettajakunta.Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta päätti jakaa pääomastipendirahastojen korkokertymän seuraavasti:
3. lk 10 euroa, 4. lk 15 euroa, 5. lk 20 euroa ja 6. lk 30 euroa.
( Puuttuva osa koulun kerhon tililtä.)
Kyläjohtokunnan stipendi koulun kerhon tililtä 20 euroa päätettiin jakaa
3-5-luokkalaiselle äidinkielen erityisestä taitamisesta ja harrastamisesta.
Pentti Tomminen jakaa oman stipendinsä käsityön osaamisesta.
Lisäksi maatalousnaisten kaksi 20 euron stipendiä sekä KNS:n stipendi 20 euroa
jaetaan stipendin antajien ohjeiden mukaisesti.


Täytäntöönpano: Stipendien saajien nimet kaupungin taloustoimeen.

7. KOULULAISKYYDITYS LV. 2007-2008

Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään oppilaalle maksuttoman
koulukuljetuksen tai avustamaan riittävässä määrin oppilaan kuljettamista tai saattamista,
jos oppilaan koulumatka on yli 5 km tai pidempi tai harkinnanvaraisesti,
jos koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaaralliseksi tai vaikeaksi ottaen huomioon
oppilaan ikä tai muut olosuhteet.
Jari Railoin koululle lähettämässä kirjeessä annettiin tarkemmat ohjeet
koulukyyditysoikeudesta sekä reittien laadinnasta.
Koulunjohtaja lähetti vanhemmille kirjeen, jossa oli ohjeet kyyditysten soveltamisesta.
Koulunjohtaja pyysi 23.5 mennessä ilmoittamaan kiinnostuksen maksullisesta
koulukyydistä ( B-lista)..
-listan kyytiläiset koulunjohtaja on nimennyt suoraan sivistyslautakunnan
periaatteiden mukaisesti. Listat ja reitit esitellään kokouksessa.


Rehtori: Kyläjohtokunta hyväksyy kyyditysoppilaiden A- ja B-listat sekä kuljetusreitit
edelleen Jari Railiolle esitettäväksi.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta päätti hyväksyä koulunjohtajan laatiman esityksen
koulukyydityksistä.Täytäntöönpano: Listat ja reitit Jari Railiolle8. KOULUN PIHAJÄRJESTELYT JA LIITTTYMÄN NYKYTILANNE

Kuivannon koulun pihaa on kunnostettu kovasti, mutta työt ovat vielä jonkin verran kesken.
Eri palavereissa on sovittu, että liikuntatoimi hoitaa kaukalon reunojen siirtämisen
syrjempään sekä kivituhka lisäyksen ja kentän vaai´tuksen kuten myös
aidan pystytyksen yhteydessä syntyneiden kuoppien täyttämisen.
Tilapalvelun tehtäviin jäänee piha-alueen ns. tiealueen tasaaminen hiekkamurskalla ja sepelillä.
Lisäksi Tilapalvelu on luvannut hoitaa teknisen työn edessä olevan alueen joko
ruohon laittamisen alueelle tai ruohon/istutusten laittamisen alueelle.
Kyläjohtokuntien palaverissa 10.5 kaupungintalolla koulunjohtajan kyseltyä
liittymän valmistumista, Antti Ojanen mainitsi ns. tiehidasteiden suunnittelun olevan
tällä hetkellä vielä kesken, mutta että liittymä olisi valmis ensi lukuvuoden alkaessa
tiejärjestelyineen.
Areena ja muut urheiluvälineet ovat muuten pysyneet kohtalaisen hyvässä kunnossa.
Jonkin verran ns. asiattomia kaiverruksia löytyi iltapäivien ja iltojen ratoksi tehtyinä.
Viikonloppujen jäljiltä löytyy myös hiekkapelialueelta mopojen krossauksen jälkiä,
jotka ovat tarpeettomia. Asiasta kannattanee tiedottaa yleisesti ja korostaa
yhteistä vastuuta alueista ja välineistä Laukaan mallin mukaisesti.
Muuten paikat eivät pysy kunnossa.

Rehtori: Kyläjohtokunta keskustelee asiasta.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta keskusteli asiattomuuksista piha-alueella sekä
mahdollisesta valvonnasta iltaisin ja viikonloppuisin.
Kyläjohtokunta päätti järjestää mullanlevitystalkoot pihalla kunhan
kuntatekniikka tekee kentän reunasalaojan sekä kivituhkan tasauksen.9. VUODEN 2006 KYLÄJOHTOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS

Sihteeri: Kuivannon kyläjohtokunta on pitänyt kuluneen vuoden aikana neljä kokousta,
joissa tärkeimpinä aiheina ovat olleet mm. lähiliikuntapaikkaa koskevat asiat,
pienoisuimalan mahdollinen sulkeminen sekä kyläsuunnitelman päivitys koulua
koskevien asioiden lisäksi.
Kyläjohtokunnalla on ollut edustus kahdessa Orimattilan kyläjohtokuntien
yhteisessä kokouksessa.
Pertti Vainio erosi johtokunnasta 14.8.2006 muutettuaan toiselle paikkakunnalle.
Hänen tilalleen valittiin puheenjohtajaksi Kaarina Vihtonen ja varsinaiseksi
jäseneksi Pentti Tomminen.
Annoimme lausunnon ympäristölautakunnalle ongelmajätekeräyksestä vuodelle 2007.
Lisäksi järjestimme talkoot lähiliikuntapaikan laitteiden kokoamista ja
turvahiekan levittämistä varten.
Syksyllä aloitimme kyläsuunnitelman päivittämisen, vastuuhenkilönä Päivi Jokinen.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta päätti että toimintakertomus v. 2006 tehdään erillisenä liitteenä
jossa eritellään kokoukset, osanottajamäärät sekä pykälämäärät.
Lisätään tieto valmistuneesta miljöösuunnitelmasta ja sen liittämisestä kyläsivuille.
Liite hallintojohtajalle.


10. VUODEN 2007 KYLÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA

Sihteeri: Kyläjohtokunnalla on vuosittain käytössään nk. kylärahaa 1000 euroa.
Kyläjohtokunta keskustelee ja suunnittelee kylärahan käytöstä

Kyläjohtokunta: Vuosittaiset kiinteät menot ovat sihteerin palkkio,
v.2007 osallistuminen P-H-kyläohjelmaan 120 euroa, avustus Kuivannon Kymppi-tapahtumaan
sekä korvaus kyläsivujen päivittämisestä.
Lisäksi päätettiin osallistua itsenäisyyspäivä (90) juhlaan Kuivannolla.11. SAAPUNEET KIRJEET JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Rehtori: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat kirjeet ja viranhaltijapäätökset:

Kyyditysten laadintaohjeet ( Jari Railio)
Kielivalinnat ( Sipake)
Koulutuskalenteri ( Opeko)

Viranhaltijapäätökset: Tiedoksisaatettiin.

Koulunjohtajan viranhaltijapäätökset

Kyläjohtokunta: Tiedoksisaatettiin.


12. KYLÄJOHTOKUNNAN SIHTEERIN PALKKIO

Sihteeri: Palkkio on veronalaista tuloa ja se maksetaan kahdessa erässä, kesä- ja joulukuussa.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunnan sihteerin palkkioksi päätettiin 300 euroa.

13. MUISTELUPAIKKA

Sihteeri: Kuivannon kirkolle suunnitellaan muistelupaikkaa.
Kyläläiset ovat tiedustelleet paikan eri sijaintivaihtoehtoja.
Kyläjohtokunta keskustelee asiasta ja laittaa esityksensä seurakunnalle.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta ehdottaa muistelupaikaksi kirkon länsirinnettä.

Tiedoksi: Pöytäkirjanote seurakunnalle.


14. TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAT

Rehtori: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat asiat:
Koulun kerhon tilin saldo 1483,46
Uimalan tilin saldo
Vaitiolovelvollisuus
Päijät-Hämeen koulukyselyn tulokset
Hiihtoretki 7.3.2007
Tulevien 1-luokkalaisten virallinen tutustumispäivä 7.5.2007
1-4-luokkalaisten kevätretki 8.5.2007
5-6-luokkalaisten kevätretki 22.5.2007
Disco 4.5.2007
Kevätjuhlat 31.5.2007
Kevätkirkko 1.6.2007
Todistustenjako 2.6.2007

Kyläjohtokunta: Tiedoksisaatettiin.


15. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Päätettiin järjestää koulun luistinradan jäädytys kuivantolaisten toimesta.
Liikuntatoimi maksaa max. 500 euroa jäädytyksestä, tehdään sopimus
kuivantolaisen seuran tai järjestön kanssa.
Kaupungin tekninen toimi haluaa listat kylien mielestä tärkeistä asioista keväisin.
Päätettiin laatia lista ja toimittaa se tekniselle toimelle kesäkuun aikana.
Kuivannolla 29.5.2007


________________________________ _____________________________
Kaarina Vihtonen Kimmo Jäämaa
puheenjohtaja sihteeri

________________________________ _____________________________
Markku Henttonen Taru Tuomala
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja


KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS V. 2006

Kokoukset Osanottajia Pykäliä

31.5.2006 8 15

7.9.2006 7 11

5.10.2006 7 9

18.12.2006 6 7


Tärkeimpiä asioita kokouksissa ovat olleet mm. lähiliikuntapaikkaa koskevat asiat,
pienoisuimahallin mahdollinen sulkeminen sekä kyläsuunnitelman päivitys
koulua koskevien asioiden lisäksi.

Kyläjohtokunnalla on ollut edustus kahdessa Orimattilan kyläjohtokuntien yhteisessä kokouksessa.
Pertti Vainio erosi johtokunnasta 14.8.2006 muutettuaan toiselle paikkakunnalle.
Hänen tilalleen valittiin puheenjohtajaksi Kaarina Vihtonen ja
varsinaiseksi jäseneksi Pentti Tomminen.

Annoimme lausunnon ongelmajätekeräyksestä vuodelle 2007.
Lisäksi järjestimme talkoot lähiliikuntapaikan laitteiden kokoamista ja
turvahiekan levittämistä varten.

Syksyllä aloitimme kyläsuunnitelman päivittämisen Elina Leppäsen johdolla kyläkokouksessa.
Päivi Jokinen on vastannut valmistuvan suunnitelman kokoamisesta.
Kuivannon kylä oli Lahden ammattikorkeakoulun kylä- ja maaseutukurssin kohteena.
Miljöösuunnitelma valmistui kesäkuussa 2006 ja se liitettiin kylän internet-sivuille.