Pöytäkirja 2/2006

Pöytäkirja 2/2006

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2 /2006
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA 7.9.2006

Kyläjohtokunnan kokous

Aika: 7.9.2006 klo 19.00-21.00
Paikka: Kuivannon koulun opettajainhuone

Osanottajat:
Markku Henttonen pj
Päivi Jokinen j
Taru Tuomala j
Kaarina Vihtonen j
Kimmo Jäämaa siht
Pekka Mäki-Latikka kh:n edustaja

Antti Laaksonen koulunjohtaja

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2.Pöytäkirjantarkastajien valinta
3.Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4.Uimahallin tulevaisuus
5.Koulun pihan kunnostus
6.Eroanomus kyläjohtokunnasta / Pertti Vainio
7.Lukuvuoden 2006-2007 toimintasuunnitelma
8.Lukuvuoden 2005-2006 toimintakertomus
9.Saapuneet kirjeet ja viranhaltijapäätökset
10.Tiedoksi saatettavat asiat
11.Muut mahdolliset asiat

Kuivannolla 7.9.2006


Kimmo Jäämaa
sihteeriKUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2006


1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sihteeri: Kyläjohtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Kyläjohtokunta: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sihteeri: Kyläjohtokunta valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajiksi
Taru Tuomalan ja Kaarina Vihtosen.

Kyläjohtokunta: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taru Tuomala ja Kaarina Vihtonen.3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Sihteeri: Kyläjohtokunta hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi jäsenille
toimitetun esityslistan

Kyläjohtokunta: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4.UIMAHALLIN TULEVAISUUS

Sihteeri: Kyläjohtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 31.5.2006.
Tilapalvelulle laitettiin Eila Rajalinin ehdotus uimahallin ilta- ja vedenvalvonnasta
ja toivottiin kaupungilta pikaista informaatiota asiasta.
Koulunjohtaja Antti Laaksonen on pyytänyt asiasta selvitystä 30.8.2006
Jarmo Rantalaiselta joka lupasi antaa vastauksen 1.9.2006.


Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta ehdottaa tilapalvelulle seuraavaa:
Eila Rajalin hoitaa uimahallin valvonnan ( 2 iltaa viikossa) sekä
tarvittavat kloorinmittaukset. Näistä kertyy 7 tuntia viikossa
jotka hän toivoo vapaina kesällä. Nykytilanteessa hän on tehnyt
Kuivannon koulun siivousta 2 viikkoa kesällä ja 2 viikkoa muualla
joihin hän haluaisi kohdistaa valvonnasta kertyvät tunnit.
Eläkkeelle siirtyneelle Kalevi Rajalinille varataan 10 tuntia viikossa
uimahallin tekniseen huoltoon sekä kiinteistön pieniin korjauksiin.
Ilari Soila hoitaa kiinteistön lumityöt ja mahdollisia kiinteistönhoitotöitä tarpeen mukaan.
Nykytilanteessa koulunjohtaja tekee kiinteistöön kohdistuvia töitä
joista varsinainen opetustyö kärsii.
Kuivantolaiset eivät pidä uimahallia auki talkootyönä mahdollisten vastuukysymysten takia.

5. KOULUN PIHAN KUNNOSTUS

Sihteeri: Koulun piha-aluetta on kunnostettu liikuntapaikkahankkeen osalta
kesän aikana. Leikki- ja pelivälineet ovat asennettu suunnitelmien mukaan.
Hankkeeseen kuuluvat turva-aidat ovat tilatut ja niiden toimitusaika on 3-5 viikkoa.
Ajoneuvoliikenne on suunniteltu muutettavaksi pihan eteläreunaan
turvallisuus- ja logistiikkaseikkojen tähden.
Tekninen lautakunta on 17.1.2006 todennut että tiejärjestelyt pitäisi toteuttaa
ennen varsinaista liikuntapaikkahanketta. Lisäksi kaupunginvaltuusto on myöntänyt
rahoituksen uudelle tiejärjestelylle kokouksessaan 13.2.2006.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta toteaa, että koulun nykyinen liittymä on
lähiliikuntapaikan valmistuttua vaarallisempi kuin aikaisemmin ja esittää
että tilapalvelu ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin uutta liittymää varten.
Lisäksi todettiin, että jääkiekkokaukalo mahtuu lähes entisessä koossa pihalle.
Sen jäädyttämisestä liikuntatoimi maksaa korvauksen työn suorittajille.
6. EROANOMUS KYLÄJOHTOKUNNASTA / PERTTI VAINIO

Sihteeri: Pertti Vainio on toimittanut eroilmoituksen kyläjohtokunnasta
14.8.2006 paikkakunnalta muuton vuoksi.
Kyläjohtokunta keskustelee henkilövalinnoista ja tekee ehdotuksen valtuustolle.

Kyläjohtokunta: kyläjohtokunta esittää, että varsinaiseksi jäseneksi valitaan
Pentti Tomminen ja varajäseneksi Sami Ora.
7. LUKUVUODEN 2006-2007 TOIMINTASUUNNITELMA

Koko koulun pedagogista ja kasvatuksellista toimintaa ohjaa toimintasuunnitelma.
Opetussuunnitelman käytännön toteuttajana on toimintasuunnitelma,
joka laaditaan lukuvuodeksi.
Toimintasuunnitelmaan kirjoitetaan ne käytänteet ja tavoitteet,
jotka pyritään tekemään ja saavuttamaan lukuvuoden aikana.
Lukuvuoden toimintasuunnitelman hyväksyy johtokunta.

Koulunjohtaja: Kyläjohtokunta hyväksyy koulun henkilöstön laatiman
koulun toimintasuunnitelman lukuvuodeksi 2006-2007.
Toimintasuunnitelma esitellään kokouksessa.
Lisäksi johtokunta tarkistaa tämän pykälän välittömästi päätöksenteon jälkeen.

Kyläjohtokunta: Johtokunta hyväksyi toimintasuunnitelman esittelyn jälkeen.
Toimintasuunnitelman osalta pöytäkirja tarkastettiin välittömästi pykälän käsittelyn jälkeen.


8. Lukuvuoden 2005-2006 toimintakertomus

Lukuvuotta varten laaditaan aina toimintasuunnitelma.
Toimintasuunnitelmaan laitetaan vuosittaiset toiminnalliset ja opetukselliset
ja kasvatukselliset tavoitteet. Lukuvuoden päätyttyä on laadittava
toimintakertomus kuluneesta lukuvuodesta, jossa toimintakertomuksessa
tarkastellaan sitä, kuinka lukuvuodelle asetetut tavoitteet on saavutettu
sekä siinä voidaan yleisesti myös tarkastella koulun toimintaa.
Johtokunnan käsittelyn jälkeen toimintakertomus lähetetään sivistyslautakuntaan.

Koulunjohtaja: Johtokunta käsittelee koulunhenkilöstön laatimaa
viime lukuvuoden toimintasuunnitelmaa, merkitsee sen tiedokseen ja
lähettää sen edelleen sivistyslautakunnalle.

Johtokunta: Johtokunta käsitteli ja hyväksyi toimintakertomuksen.

Täytäntöönpano: Toimintakertomus sivistyslautakunnalle


9. Saapuneet kirjeet ja viranhaltijapäätökset

Koulunjohtaja: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat
kirjeet ja viranhaltijapäätökset:

Kirjeet:

Toiminnallista matematiikkaa ( opetushallitus )
Oppilaan arviointi erityisopetuksessa ja maahanmuuttajien opetuksessa ( opetushallitus)
Miten käsitellä erityisiä terveysuhkia opetuksessa ( opetushallitus)
Oppilaskuntatoiminta – avain aktiiviseen kansalaisuuteen ( opetushallitus)
Päätökset:
Päätös 18/2006 ( Koulunjohtaja)
Päätös 19/2006 (Koulunjohtaja)
Päätös 20/2006 (Koulunjohtaja)
Päätös 21/2006 ( Koulunjohtaja)
Oppilaan ottopäätös § 135. ( Jalkarannan koulun rehtori)

Kyläjohtokunta: Tiedoksisaatettiin.10. Tiedoksi saatettavat asiat

Koulunjohtaja: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat asiat:

Koulun kerhon tilin saldo
Uimalan tilin saldo 1310,56
Koulun oppilasmäärä 60
Valokuvaus 28.8.2006
Koulun urheilupäivä 8.9.2006
Vanhempainilta 26.9.2006
Lukuvuoden 2006-2007 kyyditykset
Lukuvuoden 2005-2006 toimintakertomus
1-2-luokan opettaja Anna-Liisa Laitinen
5-6-luokan opettaja Annika Kaila
Koulunkäyntiavustaja/kouluavustaja Raili Viksilä
Teknisen työn tuntiopettaja Pentti Tomminen


Kyläjohtokunta: Tiedoksisaatettiin.


11. Muut Mahdolliset Asiat
Paikalliselta taksilta oli aloite uudesta pysäkkikatoksesta kyläkaupan
ja entisen Osuuspankin välissä olevalle pysäkille.
Kyläjohtokunta päättää, että odotetaan todellista tarvetta katokselle.

Kuivannon avoterveydenhoitopalvelut on selvitetty loppuvuodeksi.
Toiminnoista ja aukioloajoista on tietoa neuvolan ulko-ovella ja
kaupan ilmoitustaululla sekä kylän internet-sivuilla.
Keskusteltiin lisäksi neuvolan odotustilan mahdollisesta
muusta käytöstä, asiaan palataan myöhemmin.

Hammashoito Oy S. Alatupa lahjoittaa kuluvalle lukuvuodelle
koululaisten ksylitolipastillit.
Kuivannolla 7.9.2006


Markku Henttonen Kimmo Jäämaa
puheenjohtaja sihteeri
Taru Tuomala Kaarina Vihtonen
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja