Pöytäkirja 1/2006

Pöytäkirja 1/2006

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1 /2006
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA 31.05.2006

Kyläjohtokunnan kokous

Aika: 31.05.2006 klo 19.00-20.30
Paikka: Kuivannon koulun opettajainhuone

Osanottajat:
Pertti Vainio pj
Markku Henttonen vpj
Päivi Jokinen j
Taru Tuomala j
Kaarina Vihtonen j
Kimmo Jäämaa siht
Pekka Mäki-Latikka kh:n edustaja
Antti Laaksonen koulunjohtaja

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4. Kevätretkianomus
5. Irtaimiston ja kiinteistön katselmus
6. Stipendit
7. Koululaiskyyditys lv. 2006-2007
8. Saapuneet kirjeet ja viranhaltijapäätökset
9. Tiedoksi saatettavat asiat
10. Koulun pihan kunnostus
11. Kyläesite
12. Miljöösuunnitelma
13. Kunniamerkin hakeminen
14. Uimahallin tulevaisuus
15. Muut mahdolliset asiat

Kuivannolla 24.05.2006


Kimmo Jäämaa
sihteeri

1/5


KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2006


1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sihteeri: Kyläjohtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Kyläjohtokunta: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sihteeri: Kyläjohtokunta valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Jokisen ja Markku
Henttosen.

Kyläjohtokunta: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Jokinen ja Markku Henttonen.


3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Sihteeri: Kyläjohtokunta hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitetun esityslistan

Kyläjohtokunta: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4. KEVÄTRETKIANOMUS

Kuivannon koulun 1-4-luokkalaiset tekivät 11.5.2006 kevätretken Helsinkiin. Kaupungin ohella
kohteena oli Lego Show. Matkan kokonaiskustannukset olivat kaikenkaikkiaan 475 euroa koostuen
sisäänpääsymaksusta sekä bussista. Jokaisen oppilaan omakustanne oli 5 euroa.
Kustannusten kattamiseksi koulunjohtaja on puhelimitse esittänyt, että koulun kerhon tililtä
avustettaisiin 1-4-luokkalaisten retkeä 100 eurolla.

Puheenjohtaja: Puheenjohtaja esitti, että koulun kerhon tililtä avustettaisiin 1-4-luokkalaisten retkeä
100 eurolla.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta päätti, että retkeä avustetaan koulun kerhon tililtä 100 eurolla
2/5
5. IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN KATSELMUS

Taloussäännön mukaisesti irtaimesta omaisuudesta on pidettävä irtaimistoluetteloa, johon merkitään
esineen nimi, jonka hankintahinta on ollut vähintään 170 euroa. Koulun johtaja on laatinut
irtaimistoluettelon esineistä, joiden arvo/hankintahinta on ollut 170 euroa.
irtaimiston tarkastuksen yhteydessä on syytä suorittaa myös kiinteistön tarkastus, koska sen
perusteella voi esittää v. 2007 talousarvioon määrärahoja kiinteistön kunnossapitoon ja huoltoon.

Koulunjohtaja: Johtokunta suorittaa irtaimiston ja kiinteistön katselmuksen. Koulunjohtaja ei esitä
poistoja.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta päätti, että tänä vuonna ei suoriteta poistoja eikä esitetä korjauksia.


6. STIPENDIT

Kuivannon koululla on vanhojen kuivantolaisten avaamia pääomastipendirahastoja. Rahastoja
hoitaa kaupungin taloustoimi. Vuosittain keväällä jaetaan oppilaille rahastojen korkokertymät.
Stipendit on yleensä vähäisen korkokertymän vuoksi jaettu 3-6-luokkalaisille.
Lisäksi koululla on vielä jaettavaksi KNS:n stipendi sekä kyläjohtokunnan stipendi sekä Pentti
Tommisen stipendi.

Koulunjohtaja: Kyläjohtokunta jakaa stipendit ja päättää stipendien euromäärät
pääomarahastokertymän osalta 3-6-luokkalaisille sekä oman stipendinsä osalta.
Stipendien saajat nimeää opettajakunta.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta päätti jakaa pääomastipendirahastojen korkokertymän seuraavasti:
3. ja 4. luokka 10 euroa, 5. luokka 20 euroa ja 6. luokka 30 euroa.
Kyläjohtokunnan stipendi 25 euroa koulun kerhon tililtä päätettin antaa tänä
vuonna 3-5-luokkalaiselle erityisestä harrastuneisuudesta.
Lisäksi maatalousnaisten kaksi 20 euron stipendiä ja KNS:n 25 euron stipendi
jaetaan stipendin antajien ohjeiden mukaisesti.

Täytäntöönpano: Stipendien saajien nimet kaupungin taloustoimeen
.
3/5

7. KOULULAISKYYDITYS LV. 2006-2007

Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään oppilaalle maksuttoman
koulukuljetuksen tai avustamaan riittävässä määrin oppilaan kuljettamista tai saattamista, jos
oppilaan koulumatka on yli 5 km tai pidempi tai harkinnanvaraisesti, jos koulumatka muodostuu
oppilaalle liian vaaraliseksi tai vaikeaksi ottaen huomioon oppilaan ikä tai muut olosuhteet.
Jari Railoin koululle lähettämässä kirjeessä annettiin tarkemmat ohjeet koulukyyditysoikeudesta
sekä reittien laadinnasta. Koulunjohtaja lähetti vanhemmille kirjeen, jossa oli ohjeet kyyditysten
soveltamisesta. Koulunjohtaja pyysi 12.5 mennessä ilmoittamaan kiinnostuksen maksullisesta
koulukyydistä ( B-lista). B-listalle halukkaita oli 4 . A-listan kyytiläiset koulunjohtaja on nimennyt
suoraan sivistyslautakunnan periaatteiden mukaisesti.


Koulunjohtaja: Kyläjohtokunta hyväksyy kyyditysoppilaiden A- ja B-listat sekä kuljetusreitit
edelleen Jari Railiolle esitettäväksi.

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta päätti hyväksyä laatiman esityksen koulukyydityksistä.
Täytäntöönpano: Listat ja reitit Jari Railiolle


8. SAAPUNEET KIRJEET JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Koulunjohtaja: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat kirjeet ja viranhaltijapäätökset:

Kyyditysten laadintaohjeet ( Jari Railio)
Perusopetuslain muutokset uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen sekä koulun toimintaan (
Op.hall)
Kielivalinnat ( Sipake)
Koulutuskalenteri ( Opeko)
Kansalliset peruskoulupäivät ( Op. hall)
Opetustoimen henkilöstön lisäkoulutuksen asiantuntijaryhmän kokoaminen ( E-S lh.)

Viranhaltijapäätökset:

Koulunjohtajan viranhaltijapäätökset

Kyläjohtokunta: Tiedoksisaatettiin.


4/5
9. TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAT

Koulunjohtaja: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat asiat:
Koulun kerhon tilin saldo 1608,46 euroa.
Uimalan tilin saldo 2058,97 euroa.
Hiihtoretki 24.2.2006 Pentti Tommisen maatilalle.
Kalevi Rajalinin töiden lopetus 17.5.2006, asiasta muodostettin oma pykälä
Annika Kailan sijaisuus 27.4.06 alkaen, jatkuu syksyllä 2006.
1-4-luokkalaisten kevätretki 11.5.06
5-6-luokkalaisten kevätretki 16.5.2006
Disco 19.5.2006
Kevätjuhlat 1.6.2006
Kevätkirkko 2.6.2006
Todistustenjako 3.6.2006
Uudeksi opettajaksi valittu Anna-Liisa Laitinen.

Kyläjohtokunta: Tiedoksisaatettiin.


10. KOULUN PIHAN KUNNOSTUS

Keskustelua Kuivannon koulun pihasta.

Sihteeri: Johtokunta keskustelee pihasuunnitelmasta.

Kyläjohtokunta: Koulun piha remontoidaan kesän aikana. Työt alkavat kesäkuun toisella viikolla.
Leikki- ja kuntoiluvälineet on tilattu siten, että niiden pystytystalkoot voidaan pitää heti elokuun
alussa. Kyläjohtokunta toivoo runsasta osanottoa talkoisiin sekä pihan valmistuttua
yhteisvastuullisuutta leikkipaikkojen säilymiseksi kunnossa.


11. KYLÄESITE

Kuivannon kyläesite on lopussa ja sisältää vanhentunutta tietoa.

Sihteeri:Keskustellaan kyläesitteestä.

Kyläjohtokunta: Päätettiin tiedustella muiden kylien osanottoa kylien yhteiseen esitteeseen. Sen
toteutuessa Kuivanto ei tarvinne omaa esitettä.


5/5
12. MILJÖÖSUUNNITELMA

Kuivannon kylä on ollut Lahden ammattikorkeakoulun kylä- ja maaseutukurssin kohteena. Työ
valmistuu kesäkuun aikana ja voidaan liittää kylän internet-sivuille.

Sihteeri: Keskustellaan miljöösuunnitelmasta

Kyläjohtokunta: Päätettiin liittää miljöösuunnitelma sen valmistuttua kylän internet-sivuille.


13. KUNNIAMERKIN HAKEMINEN

Kuivannon koulun vahtimestari Kalevi Rajalin jää eläkkeelle 1.8.2006 alkaen.
Kyläjohtokunta päätti, että hänelle haetaan kunniamerkkiä pitkäaikaisesta työsuhteesta.

Täytäntöönpano: Tiedoksi hallintojohtaja Osmo Pieskille.

14. UIMAHALLI
Kalevi Rajalinin jäädessä eläkkeelle Kuivannon uimahallin tulevaisuus on epävarma.
Eila Rajalin haluaisi jatkossa hoitaa uimahallin ilta- ja veden valvonnan. Kyläjohtokunta päätti
laittaa hänen ehdotuksensa tiedoksi tilapalvelulle. Kyläjohtokunta toivoo kaupungilta pikaista
informaatiota uimahallin tulevaisuudesta.

Täytäntöönpano: Tiedoksi tilapalveluun Jarmo Rantalaiselle, liitteenä Eila Rajalinin ehdotus.15. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kyläjohtokunta päätti laittaa kyläjohtokunnan kokousten pöytäkirjat kylän internet- sivuille.
Lisäksi päätettiin, että Kaarina Vihtonen selvittää Kuivannon terveydenhuolto- ja neuvolapalvelujen
tilanteen ja tulevaisuuden.

Kuivannolla 04.06.06 2006Pertti Vainio Kimmo Jäämaa
puheenjohtaja sihteeri
Päivi Jokinen Markku Henttonen
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja