Pöytäkirja 3/2015

ORIMATTILAN KAUPUNKI

KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA

PÖYTÄKIRJA 3/2015

 

Kuivannon kyläjohtokunnan kokous

Aika: 17.09.2015. klo: 18.30

Paikka: Kuivannon koulu

Paikalla:

Marko Taavila

Timo Varpa

Hanna Heimonen

Henna Lehtinen

Timo Hakala

Agnieszka Haikonen

Antti Laaksonen

 

1. KOKOUKSEN AVAUS.

Kokous avattiin klo 18,30

 

2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

 

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA.

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Agnieszka-Robak Haikonen ja Henna

Lehtinen

 

4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.

Lisättiin kerhotilin käyttö-oikeuden muutos käsiteltäviin asioihin ja

siirrettiin kylän vesihuollon tilanteen katselmus muihin asioihin.

 

5. LUKUVUODEN 2014-2015 TOIMINTAKERTOMUS

Lukuvuotta varten laaditaan aina toimintasuunnitelma.

Toimintasuunnitelmaan laitetaan vuosittaiset toiminnalliset ja opetukselliset ja kasvatukselliset tavoitteet.

Lukuvuoden päätyttyä on laadittava toimintakertomus kuluneesta lukuvuodesta, jossa toimintakertomuksessa

tarkastellaan sitä, kuinka lukuvuodelle asetetut tavoitteet on saavutettu sekä siinä voidaan yleisesti

myös tarkastella koulun toimintaa.

Johtokunta käsitteli koulun henkilöstön laatimaa viime lukuvuoden

toimintasuunnitelmaa ja siitä laadittua toimintakertomusta, merkitsi sen tiedokseen.

 

6. LUKUVUODEN 2015-2016 TOIMINTASUUNNITELMA

Koko koulun pedagogista ja kasvatuksellista toimintaa ohjaa

toimintasuunnitelma.

Opetussuunnitelman käytännön toteuttajana on toimintasuunnitelma, joka

laaditaan lukuvuodeksi.

Toimintasuunnitelmaan kirjoitetaan ne käytänteet ja tavoitteet, jotka pyritään

tekemään ja

saavuttamaan lukuvuoden aikana. Lukuvuoden toimintasuunnitelman

hyväksyy johtokunta.

Kyläjohtokunta hyväksyi koulun henkilöstön laatiman koulun

toimintasuunnitelman lukuvuodeksi 2015-2016. Toimintasuunnitelma

esiteltiin kokouksessa.

Lisäksi johtokunta tarkisti tämän pykälän välittömästi päätöksenteon

jälkeen.

Täytäntöönpano: Toimintasuunnitelma sivistyslautakunnalle

 

7. SAAPUNEET KIRJEET JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi viranhaltijapäätökset:

Päätökset 27-31/2015

 

8. TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Rehtori: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat asiat:

Koulun oppilasmäärä 64

Valokuvaus 24.8.2015Vanhempainilta 31.8.2015

Koulun urheilupäivä 31.8.2015

Lukuvuoden 2014-2015 kyyditykset

1-2-luokan opettaja Antti Laaksonen

3-4-luokan opettaja Helena Takala-Kärkkäinen

5.luokan opettaja Riia Juonala

6.luokan opettaja Tiina Vuorinen

Koulunkäyntiavustaja/kouluavustaja Raili Viksilä

Koulunkäyntiavustaja/kouluavustaja Virpi Sirbu

Kuvaamataidon tuntiopettaja Raili Viksilä

Työharjoittelija Tiina Arike

Elämänkatsomustiedon ja AI2 ( 1h) tuntiopettaja Virpi Sirbu

Kerhot 1.9.2015 alkaen

Koulun vararehtori lv 2015-2016 Helena Takala-Kärkkäinen

 

9. KOULUN OPPILASENNUSTEET

Keskusteltiin asiasta ja päätettiin kutsua Timo Ahvo seuraavaan kokoukseen kertomaan

asiasta enemmän

 

10. KOULUN PIHAKALUSTEET

Varpa ollut yhteydessä Jari Montoseen ja yrittää saada sovittua yhteisen ajan

katselmukseen.

 

11. HANKEILLAN KUULUMISET

Keskusteltiin Lakeasuo-Kirviäsuo luontoreitin teosta ja päätettiin kutsua seuraavaan

kokoukseen Kuivannon nuorisoseuran edustaja ja maanomistajat keskustelemaan heidän

kiinnostuksesta hankkeeseen.12. KUIVANNON KYMPIN TUKIHAKEMUS

Päätettiin antaa kylärahasta kuivannonkympin järjestämiseen 500€

toteutuneita kuluja ja kuitteja vastaan

13. NASTOLAN KIERRÄTYSPUISTON HANKEPÄÄTÖS

Keskusteltiin saapuneesta päätöksestä ja saatettiin asia tiedoksi.

14. KOULUN KERHOTILIN KÄYTTÖOIKEUS

Koulun kerhon tilin käyttöoikeus on Kyläjohtokunnan puheenjohtajalla ja

sihteerillä. Kyläjohtokunta päätti poistaa käyttöoikeuden Hanna Heimoselta

ja myöntää sen uudelle sihteerille Timo Varpalle

 

15. MUUT ASIAT

Päätettiin selvittää voidaanko maksaa Marko Taavilalle varikon 50v juhlaan

hankkiman seppeleen kustannukset kylärahasta.

Keskusteltiin kylän vesihuollontilanteesta ja siitä pitäisikö kyläjohtokunnan

ottaa kantaa asian eteenpäinviemiseksi. Kyläjohtokunta katsoo ettei ole

oikea elin viemään asiaa eteenpäin. Merkitään pöytäkirjaan puheenjohtaja

Marko Taavilan eriävä mielipide kyläjohtokunnan päätökseen

 

16. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous päättettiin pitää 10.12.2015 klo 18,30

Paikalle kutsutaan lisäksi Timo Ahvo, Nuorisoseuran edustaja, ja Lakeasuo-

kirviäissuo luntoreitin maanomistajat

 

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Marko Taavila päätti kokouksen kello 20.00

PÖYTÄKIRJAN ON TARKASTANUT

Marko Taavila Puheenjohtaja

Timo Varpa SihteeriAgnieszka-Robak Haikonen

Henna Lehtinen