Pöytäkirja 2/2015

ORIMATTILAN KAUPUNKI

KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015

 

Kuivannon kyläjohtokunnan kokous

Aika: 27.5.2015 klo:18.30

Paikka: Kuivannon koulu

Paikalla:

Marko Taavila, puheenjohtaja

Timo Varpa, Sihteeri

Henna Lehtinen, jäsen

Agnieszka Robak-Haikonen, jäsen

Aimo Ryynänen, hallituksen edustaja

Antti Laaksonen, koulunjohtaja

 

1. KOKOUKSEN AVAUS.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo:18.30

Valittiin kokoukseen väliaikainen sihteeri Timo Varpa

 

2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Lehtinen ja Agnieszka Robak-Haikonen

 

4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.

Työjärjestykseen Lisättiin kohta 9. Evon metsäopistolle tehdyn reissun kustannukset

 

5 . SIHTEERIN VAIHTO

Valittiin Kyläjohtokunnan uudeksi sihteeriksi kuluvan vaalikauden ajaksi Timo Varpa

 

6 . IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN KATSELMUS

Taloussäännön mukaan irtaimesta omaisuudesta on pidettävä luetteloa, johon merkitään esineen/esineryhmän nimi,

lukumäärä ja hankintahinta. Luettelosta voidaan poistaa esineet, joilla ei ole tunne/käyttöarvoa tai ne ovat rikkimenneet.

Koulunjohtaja on laatinut irtaimistoluettelon, jotka ovat rahallisesti merkittäviä, ja joiden hankintahinta on ollut vähintään

170 euroa. Irtaimiston tarkastelun yhteydessä on syytä suorittaa myös kiinteistön tarkastus, koska sen perusteella voi

esittää v. 2016 talousarvioon määrärahoja kiinteistön kunnossapitoon ja huoltoon.

Rehtori: Johtokunta suorittaa irtaimiston ja kiinteistön tarkastuksen.

Kyläjohtokunta hyväksyy irtaimiston ja kiinteistön katselmuksen.

 

7 . KOULULAISKYYDITYS LV 2015-2016

Perusopetuslain 32§:n 1. momentin mukaan kunta on velvollinen järjestämään oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen

tai avustamaan riittävässä määrin oppilaan kuljettamista tai saattamista, jos oppilaan koulumatka on 5km tai pidempi, tai

harkinnanvaraisesti, jos koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaaralliseksi tai vaikeaksi ottaen huomioon oppilaan ikä

tai muut olosuhteet. Jari Railion koululle lähettämässä kirjeessä annettiin tarkemmat ohjeet koulukyyditysoikeudesta

sekä reittien laadinnasta. Rehtori on lähettänyt vanhemmille kirjeen, jossa oli ohjeet kyyditysten soveltamisesta.

Koulunjohtaja pyysi vanhempia anomaan 20.5.2015 mennessä maksutonta koulukyytiä, mikäli se poikkeaa

sivistyslautakunnan hyväksymistä periaatteista, ja haluaa esim. lääkärintodistuksen tai muun lausunnon perusteella

koulukyydin. Muuten koulunjohtaja on nimennyt suoraan ns. A-kyytiläiset sivistyslautakunnan periaatteiden mukaisesti.

Rehtori: Kyläjohtokunta hyväksyy koulunjohtajan kuljetusoppilaiden listat. (liite)

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta hyväksyy koulunjohtajan kuljetusoppilaiden listat.

Täytäntöönpano: Kyydityslistat Jari Railiolle.

 

8 . STIPENDIT

Kuivannon koululla on vanhojen kuivantolaisten pääomastipendirahastoja. Rahastoja hoitaa kaupungin taloustoimi.

Vuosittain keväällä jaetaan oppilaille rahastojen korkokertymät stipendeinä. Lisäksi koululla on yleensä ollut jaettavana

KNS:n stipendi, maatalousnaisten stipendi, johtokunnan stipendi sekä jälleen tänä vuonna Leijonien stipendi. Em. lisäksi

on pystytty järjestämään 110 euroa stipendirahaa.

Rehtori: Jaetaan järjestynyt 110 euroa euromääräisesti seuraavasti: 3.lk 20€, 4.lk 20€, 5.lk 30€ ja 6.lk 40€. Lisäksi

mahdolliset kyläjohtokunnan, maatalousnaisten, KNS:n stipendit ja Leijonien stipendi jaetaan stipendien antajien

ohjeiden mukaisesti. Stipendien saajat valitsee opettajakunta.

Täytäntöönpano: Kyläjohtokunta hyväksyy esitetyn esityksen. Stipendien saajien nimet ja euromäärät taloustoimeen.

 

9. Evon Metsäopiston retken kustannukset

Rehtori: Esittää että Evon metsäopiston retken (19.05.2015) kustannuksiin nostetaan koulun kerhotililtä 150€. Loput maksuista

kuitataan koulun varoista ja oppilaiden keräämistä varoista

Täytäntöönpano: Kyläjohtokunta hyväksyy noston

 

10 . SAAPUNEET KIRJEET JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET.

Rehtori: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuiksi seuraavat kirjeet ja viranhaltijapäätökset:

Koulukuljetukset lv. 2015-2016 (Railio)

Viranhaltijapäätökset:

Rehtori: 32-45/2014

1-22/2015

Kyläjohtokunta: todetaan kohdat tiedoksi saatetuiksi.

 

11. TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAT.

Rehtori: merkitään kyläjohtokunnan tietoon saatetuiksi seuraavat asiat:

Kouluun tutustumispäivä 12.5.2015 (9 oppilasta)

Luokkaretki 1-4-lk 19.5.2015 Evolle

Leirikoulu 5-6-lk 13,5.2015 Heinola

Kevätjuhlat 28.5.2015

Kevätkirkko 29.5.2015 Kuivannolla

Lukuvuoden päätös 30.5.2015

Luokanopettaja va lv 2015-2016 Tiina Vuorinen

Kyläjohtokunta: Todetaan asiat tiedoksi saatetuiksi

 

12 . HANKEILLAN AJATUKSIA

Kyläjohtokunta keskusteli kyläläisten ajatuksista hankeillassa ja aikoo kysellä ehdotelmista lisää, käyttäen Forumia ja

ilmoitustaulua

 

13. LAUSUNTO HÄMEEN ELY- KESKUKSELLE NASTOLAN KIERRÄTYSPUISTOSTA

Kyläjohtokunta kuuli Marko Taavilan kirjoittaman lausunnon

 

14. LASKUT

Kyläjohtokunta hyväksyy seuraavat laskut maksuun

-Varemon Puupaja kuivannon www-sivujen ylläpito (119,99€)

-Päijät-Hämeen kylät Ry jäsenmaksu (30€)

-Orimattilan Sanomat Hankeillan lehti-ilmoitus maksutonta (79,36€)

 

15. KOULUN PIHAKALUSTEIDEN HUOLTOKyläjohtokunta keskusteli mahdollisesta talkoomahdollisuudesta ja sen ajankohdasta

Timo Varpa lupasi ottaa asiasta selvää kysymällä lupia Orimattilan Kaupungin tekniseltä johtajalta

16. MUUT ASIAT.

Ei muita asioita

 

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 20.00

Puheenjohtaja Sihteeri

Marko Taavila Timo Varpa

 

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Agnieszka Robak-Haikonen Henna Lehtinen