Pöytäkirja 4/2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014

Kuivannon kyläjohtokunnan kokous
Aika: 18.9.2014 klo:18.00
Paikka: Kuivannon koulu

Paikalla:

Marko Taavila, puheenjohtaja
Hanna-Kaisa Heimonen, sihteeri
Henna Lehtinen
Timo Varpa
Timo Hakala
Antti Laaksonen1. KOKOUKSEN AVAUS.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 18.15.

2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Varpa ja Henna Lehtinen

4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.
Työjärjestystä muutettiin niin että kohdat 8,9,10 ja 11 käsitellään ennen kohtaa 5.

5. LUKUVUODEN 2013-2014 TOIMINTAKERTOMUS

Lukuvuotta varten laaditaan aina toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaan laitetaan vuosittaiset toiminnalliset ja opetukselliset ja kasvatukselliset tavoitteet. Lukuvuoden päätyttyä on laadittava toimintakertomus kuluneesta lukuvuodesta, jossa toimintakertomuksessa tarkastellaan sitä, kuinka lukuvuodelle asetetut tavoitteet on saavutettu sekä siinä voidaan yleisesti myös tarkastella koulun toimintaa. Johtokunnan käsittelyn jälkeen toimintakertomus lähetetään sivistyslautakuntaan.

Rehtori: Johtokunta käsittelee koulun henkilöstön laatimaa viime lukuvuoden toimintasuunnitelmaa ja siitä laadittua toimintakertomusta, merkitsee sen tiedokseen ja lähettää sen edelleen sivistyslautakunnalle.

Johtokunta: Kyläjohtokunta hyväksyy toimintakertomuksen.

Täytäntöönpano: Toimintakertomus sivistyslautakunnalle

6.LUKUVUODEN 2014-2015 TOIMINTASUUNNITELMA

Koko koulun pedagogista ja kasvatuksellista toimintaa ohjaa toimintasuunnitelma.
Opetussuunnitelman käytännön toteuttajana on toimintasuunnitelma, joka laaditaan lukuvuodeksi.
Toimintasuunnitelmaan kirjoitetaan ne käytänteet ja tavoitteet, jotka pyritään tekemään ja saavuttamaan lukuvuoden aikana. Lukuvuoden toimintasuunnitelman hyväksyy johtokunta.

Rehtori: Kyläjohtokunta hyväksyy koulun henkilöstön laatiman koulun toimintasuunnitelman lukuvuodeksi 2014-2015. Toimintasuunnitelma esitellään kokouksessa.
Lisäksi johtokunta tarkistaa tämän pykälän välittömästi päätöksenteon jälkeen.

Täytäntöönpano: Toimintasuunnitelma sivistyslautakunnalle

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta hyväksyy toimintasuunnitelman.

7. SAAPUNEET KIRJEET JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Rehtori: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi viranhaltijapäätökset:

( rehtori) 27-32/2014. Henkilöstöpäätöksiä.

Kyläjohtokunta: merkitään tietoon saatetuiksi.

8.TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Rehtori: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat asiat:


Koulun oppilasmäärä 63
Valokuvaus 27.8.2014
Vanhempainilta 26.8.2014
Koulun urheilupäivä 5.9.2014
Viljan päivä 4.9.2014
Lukuvuoden 2014-2015 kyyditykset
1-2-luokan opettaja Antti Laaksonen
3-4-luokan opettaja Helena Takala-Kärkkäinen
5-6-luokan Miia Partanen
Koulunkäyntiavustaja/kouluavustaja Raili Viksilä
Koulunkäyntiavustaja/kouluavustaja Virpi Sirbu
Teknisen työn tuntiopettaja Pentti Tomminen
Kuvaamataidon ja 4 EN tuntiopettaja Raili Viksilä
Elämänkatsomustiedon ja MA 2 lk ( 1h) tuntiopettaja Virpi Sirbu
Kerhot 19.8.2014 alkaen
Koulun vararehtori lv 2013-2014 Miia Partanen


Kyläjohtokunta:merkitään tietoon saatetuiksi.

9. ILMOITUSTAULU.
Ilmoitustaulu on kaikkia kyläläisiä palveleva informaation väline. Taulua saa käyttää yleishyödyllisten asioiden ilmoittamiseen.
Avain ilmoitustauluun löytyy nuorisoseuralta, maamiesseuralta, koululta, Timo Varpalta sekä Marko Taavilalta.

Kyläjohtokunta kiittää kaikkia taulun hankintaan osallistuneita paikallisia yrityksiä.

10. KUIVANNON KYMPPI.
Saapuneet tukianomukset sekä kuivannon kympin järjestelyasiat.

Kyläjohtokunta on saanut tukianomukset Kuivannon kympiltä sekä Kuivannon nuorisoseuralta. Kyläjohtokunnan käytettävissä olevasta kylärahasta on varattu sihteerin palkkioon 150€, Juhani Varemon palkkioon 120€, itsenäisyyspäivän kynttilöihin 20€ sekä Päijät-Hämeen kylät ry:n jäsenmaksuun 30€.

Tukianomuksien perusteella päätettiin Kuivannon Kympille annettavaksi 500€ ja Kuivannon nuorisoseuralle 100€.

Lopun kylärahan käyttöä suunnitellaan seuraavassa kokouksessa.

Kuivannon kympille on toivottu mahdollisuutta virvokkeiden ostamiseen. Kyläjohtokunta keskusteli mahdollisuuksista saada paikalle teltta sekä eri mahdollisuuksista tarjoilun järjestämiseen. Päätettiin olla yhteydessä nuorisoseuraan asian tiimoilta.

11. MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2014-2020.

Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisyhdistys Etpähä ry jatkaa alueensa kehittämistä myös Euroopan unionin ohjelmakaudella 2014-2020. Alkavan ohjelmakauden toimeenpano on kuitenkin viivästynyt, joten käytännön toimenpiteisiin päästäneen vasta vuoden 2015 alkupuolella.

Vuosien 2014-2020 ohjelmakautta varten Etpähä ry on laatinut yhdessä toiminta-alueensa maaseututoimijoiden kanssa uuden Eteläisen Päijät-Hämeen kehittämisohjelman vuosille 2014-2020.

Kyläjohtokunta päätti järjestää kyläläisille avoimen keskustelutilaisuuden jossa esitellään hanketta ja mietitään yhdessä eri mahdollisuuksia sen hyödyntämiseen Kuivannolla.
Tilaisuus on tarkoitus järjestää marraskuussa ja sinne järjestetään kahvitus.
Tilaisuuteen kutsutaan paikallisten yhdistysten ja seurojen puheenjohtajat ja sihteerit.


12. MUUT ASIAT.
Timo Varpa ottaa selvää Kuivannon koulun takana sijaitsevan vanhan pururadan käyttömahdollisuuksista.

13. SEURAAVA KOKOUS.
Seuraava kokous pidetään Marraskuun ja Joulukuun vaihteessa.14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 20.00.Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisyhdistys Etpähä ry jatkaa alueensa kehittämistä myös Euroopan unionin ohjelmakaudella 2014-2020. Alkavan ohjelmakauden toimeenpano on kuitenkin viivästynyt, joten käytännön toimenpiteisiin päästäneen vasta vuoden 2015 alkupuolella.

Vuosien 2014-2020 ohjelmakautta varten Etpähä ry on laatinut yhdessä toiminta-alueensa maaseututoimijoiden kanssa uuden Eteläisen Päijät-Hämeen kehittämisohejelman vuosille 2014-2020.

Puheenjohtaja Marko Taavila ________________________


Sihteeri Hanna-Kaisa Heimonen ________________________Pöytäkirjan tarkastajat

Timo Varpa ________________________

Henna Lehtinen ________________________