Pöytäkirja 3/2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014

Kuivannon kyläjohtokunnan kokous
Aika: 22.5.2014 klo:18.00
Paikka: Kuivannon koulu

Paikalla:
Marko Taavila, puheenjohtaja
Hanna-kaisa Heimonen, sihteeri
Timo Varpa, jäsen
Henna Lehtinen, jäsen
Agnieszka Robak-Haikonen, jäsen
Markku Viljanen, hallituksen edustaja
Antti Laaksonen, koulunjohtaja

1. KOKOUKSEN AVAUS.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo:18.05

2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Lehtinen ja Timo Varpa

4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.
Työjärjestykseen Lisättiin kohta 13. suvivirsi sekä muutettiin koulun asiat käsiteltäviksi omina kohtinaan.

5. ILMOITUSTAULU.
Ilmoitustaulun hankintaa varten on saatu tukea yhdeksältä paikalliselta yrittäjältä tai yhteisöltä. Timo Varpa tilaa ilmoitustaulun tarvikkeineen, ilmoitustaulu toimitetaan todennäköisesti Kesäkuun alkupuolella ja sen pystyttäminen päätettiin hoitaa talkoilla. Timo Varpa informoi kyläjohtokunnan jäseniä tarkemmin aikatauluista.

6. KUIVANNON KYMPPI.
Kyläjohtokunta miettii mitä mahdollisuuksia kyläyhteisöllä voisi olla kuivannon kympin toiminnan tukemiseksi.
Kuivannon kympin rekvisiitta tuhoutui varastopalossa Helmikuussa.

Kyläjohtokunta keskusteli Kuivannon Kympistä, sen järjestämisen vaativuudesta sekä kyseisen tapahtuman tärkeydestä kyläyhteisölle kylän suurimpana tapahtumana. Kuivannon kympin tukeminen koettiin erittäin tärkeäksi myös perinteen jatkuvuuden kannalta. Keskustelussa keskeisimmäksi ajatukseksi kuivannon kympin tukemiseksi nousi talkooapu uuden rekvisiitan rakentamiseksi. Kyläjohtokunta päätti tiedustella Pentti Tommiselta listaa tarvittavista tarvikkeista sekä tarkempaa tietoa mahdollisesta talkoo ajankohdasta. Kyläjohtokunta päätti auttaa talkooväen rekrytoinnissa sekä tiedotuksessa.

7. ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA.
Iltapäivähoitoa tarvitsevien lasten huoltajat ovat ottaneet yhteyttä päivähoidon johtajaan sekä sivistystoimenjohtajaan mahdollisuudesta järjestää lasten iltapäivähoito päiväkoti Hepokatissa. Asia käsitellään 10.6 kokouksessa.

8. IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN KATSELMUS
Taloussäännön mukaan irtaimesta omaisuudesta on pidettävä luetteloa, johon merkitään esineen/esineryhmän nimi, lukumäärä ja hankintahinta. Luettelosta voidaan poistaa esineet, joilla ei ole tunne/käyttöarvoa tai ne ovat rikkimenneet. Koulunjohtaja on laatinut irtaimistoluettelon, jotka ovat rahallisesti merkittäviä, ja joiden hankintahinta on ollut vähintään 170 euroa. Irtaimiston tarkastelun yhteydessä on syytä suorittaa myös kiinteistön tarkastus, koska sen perusteella voi esittää v. 2015 talousarvioon määrärahoja kiinteistön kunnossapitoon ja huoltoon.

Rehtori: Johtokunta suorittaa irtaimiston ja kiinteistön tarkastuksen.

Kyläjohtokunta hyväksyy irtaimiston ja kiinteistön katselmuksen.

9. KOULULAISKYYDITYS LV 2014-2015
Perusopetuslain 32§:n 1. momentin mukaan kunta on velvollinen järjestämään oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen tai avustamaan riittävässä määrin oppilaan kuljettamista tai saattamista, jos oppilaan koulumatka on 5km tai pidempi, tai harkinnanvaraisesti, jos koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaaralliseksi tai vaikeaksi ottaen huomioon oppilaan ikä tai muut olosuhteet. Jari Railion koululle lähettämässä kirjeessä annettiin tarkemmat ohjeet koulukyyditysoikeudesta sekä reittien laadinnasta. Rehtori on lähettänyt vanhemmille kirjeen, jossa oli ohjeet kyyditysten soveltamisesta. Koulunjohtaja pyysi vanhempia anomaan 12.5.2014 mennessä maksutonta koulukyytiä, mikäli se poikkeaa sivistyslautakunnan hyväksymistä periaatteista, ja haluaa esim. lääkärintodistuksen tai muun lausunnon perusteella koulukyydin. Muuten koulunjohtaja on nimennyt suoraan ns. A-kyytiläiset sivistyslautakunnan periaatteiden mukaisesti.

Rehtori: Kyläjohtokunta hyväksyy koulunjohtajan kuljetusoppilaiden listat. (liite)

Kyläjohtokunta: Kyläjohtokunta hyväksyy koulunjohtajan kuljetusoppilaiden listat.

Täytäntöönpano: Kyydityslistat Jari Railiolle.

10. STIPENDIT
Kuivannon koululla on vanhojen kuivantolaisten pääomastipendirahastoja. Rahastoja hoitaa kaupungin taloustoimi. Vuosittain keväällä jaetaan oppilaille rahastojen korkokertymät stipendeinä. Lisäksi koululla on yleensä ollut jaettavana KNS:n stipendi, maatalousnaisten stipendi, johtokunnan stipendi sekä jälleen tänä vuonna Leijonien stipendi. Em. lisäksi on pystytty järjestämään 110 euroa stipendirahaa.

Rehtori: Jaetaan järjestynyt 110 euroa euromääräisesti seuraavasti: 3.lk 20€, 4.lk 20€, 5.lk 30€ ja 6.lk 40€. Lisäksi mahdolliset kyläjohtokunnan, maatalousnaisten, KNS:n stipendit ja Leijonien stipendi jaetaan stipendien antajien ohjeiden mukaisesti. Stipendien saajat valitsee opettajakunta.

Täytäntöönpano: Stipendien saajien nimet ja euromäärät taloustoimeen.

11. SAAPUNEET KIRJEET JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Rehtori: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuiksi seuraavat kirjeet ja viranhaltijapäätökset:

Koulukuljetukset lv. 2014-2015

Viranhaltijapäätökset:

Rehtori: 1-26/2014

Kyläjohtokunta: todetaan kohdat tiedoksi saatetuiksi.

12. TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAT.

Rehtori: merkitään kyläjohtokunnan tietoon saatetuiksi seuraavat asiat:

Kouluun tutustumispäivä 8.5.2014 (9 oppilasta)
Luokkaretki 1-4-lk 20.5.2014 Pajulahteen
Leirikoulu 5-6-lk 28.4-30.4.2014 Anjala
Kevätjuhlat 27.5.2014
Kevätkirkko 30.5.2014 Orimattilassa
Lukuvuoden päätös 31.5.2014
Luokanopettajan viransijainen lv 2014-2015 Miia Partanen
Maakunnallinen kysely-tiivistelmä

Kyläjohtokunta: Todetaan asiat tiedoksi saatetuiksi


13. SUVIVIRSI
Viime aikoina mediassa on käyty keskustelua suvivirren laulamisesta koulujen kevätjuhlissa. Kyläjohtokunta keskusteli yleisesti vanhojen perinteiden merkityksestä koulumaailmassa. Suvivirren koettiin kuuluvan vahvasti suomalaiseen perinteeseen koulun kevätjuhlassa.

14. MUUT ASIAT.
Koulun kiinteistön julkisivuremontti alkaa viikolla 22.

15. SEURAAVA KOKOUS.
Seuraava kokous pidetään Elokuun alkupuolella.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19.30

Puheenjohtaja Sihteeri


Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja