Pöytäkirja 3/2013

ORIMATTILAN KAUPUNKI
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA

PÖYTÄKIRJA 3/2013

Kyläjohtokunnan kokous
Aika: 14.10.2013 klo:18.00
Paikka: Kuivannon koulu

Paikalla:
Marko Taavila, puheenjohtaja
Hanna-Kaisa Heimonen, sihteeri
Henna Lehtinen
Agnieszka Robak-Haikonen
Timo Hakala
Timo Varpa
Antti Laaksonen, koulun johtaja

1.KOKOUKSEN AVAUS.
Kyläjohtokunnan puheenjohtaja Marko Taavila avasi kokouksen klo:18.15

2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.
Kyläjohtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Varpa ja Agnieszka Robak-Haikonen.

4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.
Kyläjohtokunta lisäsi esityslistalle kohdan 10. Ilmoitustaulun hankinta.
Kyläjohtokunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

5. LUKUVUODEN 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

Lukuvuotta varten laaditaan aina toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaan laitetaan vuosittaiset toiminnalliset ja opetukselliset ja kasvatukselliset tavoitteet. Lukuvuoden päätyttyä on laadittava toimintakertomus kuluneesta lukuvuodesta, jossa toimintakertomuksessa tarkastellaan sitä, kuinka lukuvuodelle asetetut tavoitteet on saavutettu sekä siinä voidaan yleisesti myös tarkastella koulun toimintaa. Johtokunnan käsittelyn jälkeen toimintakertomus lähetetään sivistyslautakuntaan.

Rehtori: Johtokunta käsittelee koulun henkilöstön laatimaa viime lukuvuoden toimintasuunnitelmaa ja siitä laadittua toimintakertomusta, merkitsee sen tiedokseen ja lähettää sen edelleen sivistyslautakunnalle.

Kyläjohtokunta hyväksyy rehtorin esityksen.

Täytäntöönpano: Toimintakertomus sivistyslautakunnalle

6. LUKUVUODEN 2013-2014 TOIMINTASUUNNITELMA

Koko koulun pedagogista ja kasvatuksellista toimintaa ohjaa toimintasuunnitelma.
Opetussuunnitelman käytännön toteuttajana on toimintasuunnitelma, joka laaditaan lukuvuodeksi.
Toimintasuunnitelmaan kirjoitetaan ne käytänteet ja tavoitteet, jotka pyritään tekemään ja saavuttamaan lukuvuoden aikana. Lukuvuoden toimintasuunnitelman hyväksyy johtokunta.

Rehtori: Kyläjohtokunta hyväksyy koulun henkilöstön laatiman koulun toimintasuunnitelman lukuvuodeksi 2013-2014. Toimintasuunnitelma esitellään kokouksessa.
Lisäksi johtokunta tarkistaa tämän pykälän välittömästi päätöksenteon jälkeen.

Täytäntöönpano: Toimintasuunnitelma sivistyslautakunnalle

Kyläjohtokunta hyväksyy rehtorin esityksen.

7. SAAPUNEET KIRJEET JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Rehtori: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi viranhaltijapäätökset:
33-37/2013 ( rehtori)

8. TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Rehtori: Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat asiat:


Koulun oppilasmäärä 66
Valokuvaus 21.8.2013
Vanhempainilta 22.8.2013
Koulun urheilupäivä 6.9.2013
Luontoretki 30.9.2013
Lukuvuoden 2013-2014 kyyditykset
1-2-luokan opettaja Antti Laaksonen
3-4-luokan opettaja Helena Takala-Kärkkäinen
5-6-luokan Miia Partanen
Koulunkäyntiavustaja/kouluavustaja Raili Viksilä
Koulunkäyntiavustaja/kouluavustaja Virpi Sirbu
Teknisen työn tuntiopettaja Pentti Tomminen
Kuvaamataidon tuntiopettaja Raili Viksilä
Kerhot 20.8.2013 alkaen
Koulun vararehtori lv 2013-2014 Miia Partanen
Työharjoittelija Susanna Suominen

9. KYLÄRAHAN KÄYTTÖ.

Kyläjohtokunnalla on vuosittain käytössä 1000€. Kyläjohtokunta suunnittelee loppuvuoden kylärahan käyttöä.
Kylärahasta on käyttämättä 881,90€, siitä maksetaan sihteerin palkkio 150€.
Loput kylärahasta Kyläjohtokunta päätti jakaa seuraavasti:
-Itsenäisyyspäivän kynttilät 30€
sekä saapuneiden hakemusten perusteella Kuivannon Kympille 410€ ja Kuivannon nuorisoseuralle 280€, millä katetaan uuden television hankintahinta.

10. ILMOITUSTAULUN HANKINTA.

Keskusteltiin ilmoitustaulun hankkimisesta kylään. Päätettiin tiedustella mahdollisuutta hankintaan hankeasiamies Jari Montoselta.

11. KENTÄN JÄÄDYTYS.

Koululla kerätään luokittain varoja leirikoulurahastoihin. Varainhankinnan tiimoilta on pohdittu mahdollisuutta koulun kentän jäädyttämisestä oppilaiden vanhempien talkoovoimin. Tästä saadut rahat ohjattaisiin 5-6-luokkalaisten leirikoulurahastoon. Päätös asiasta voidaan tehdä kun liikuntatoimenjohtaja on ottanut viran vastaan marraskuun alussa.

12. MUUT ASIAT.

Kyläjohtokunta keskusteli koulun liikuntasalin köysien kunnosta ja mahdollisuuksista uusien köysien hankintaan.

Maamiesseurantalolla on pidetty Kuivannon vesiosuuskunnan info-tilaisuus.

Lasten koulumatkaliikenne on herättänyt keskustelua kuivannolla. Lapset liikkuvat välimpitämättömästi ja varomattomasti sekä jalan että pyörillä. Pyörillä ajetaan keskellä tietä ja usein ilman kypärää.

13. SEURAAVA KOKOUS.

Seuraava kokous torstaina 21.11.2013 klo:18.00

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:20.50.