Pöytäkirja 2/2013

ORIMATTILAN KAUPUNKI
KUIVANNON KYLÄJOHTOKUNTA

PÖYTÄKIRJA 2/2013

Kyläjohtokunnan kokous
Aika: 28.5.2013 klo 18.00
Paikka: Kuivannon koulu

Paikalla:

Marko Taavila, puheenjohtaja
Hanna-Kaisa Heimonen, sihteeri
Henna Lehtinen
Agnieszka Robak-Haikonen
Timo Hakala
Timo Varpa
Antti Laaksonen, koulun johtaja

1.KOKOUKSEN AVAUS
Kyläjohtokunnan puheenjohtaja Marko Taavila avasi kokouksen klo 18.20

2.TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kyläjohtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kyläjohtokunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Agnieszka Robak-Haikosen ja Henna Lehtisen.

4.TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kyläjohtokunta lisäsi esityslistaan käsiteltäviksi asioiksi kohdan 13. ylitien kunto sekä kohdan 14. iltapäiväkerhotoiminta.
Kyläjohtokunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

5.NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Nimenkirjoitusoikeus on kyläjohtokunnan puheenjohtajalla ja sihteerillä laskujen ja asiakirjojen allekirjoittamista varten.
Kyläjohtokunta päätti poistaa nimenkirjoitusoikeuden Markku Henttoselta ja Annika Kailalta.
Kyläjohtokunta päätti myöntää nimenkirjoitusoikeuden Marko Taavilalle ja Hanna-Kaisa Heimoselle.

6.TILIN KÄYTTÖOIKEUS
Koulun kerhon tiliin on käyttöoikeus puheenjohtajalla ja sihteerillä. Kyläjohtokunta päätti poistaa tilin käyttöoikeuden Markku Henttoselta ja Annika Kailalta.
Kyläjohtokunta päätti myöntää tilin käyttöoikeuden Marko Taavilalle ja Hanna-Kaisa Heimoselle.

7.SIHTEERIN PALKKIO
Kyläjohtokunta keskusteli sihteerin palkkion suuruudesta vuodelle 2013. Ehdotetuista summista 100€, 200€ sekä 150€, kannatettiin summaa 150€.
Kyläjohtokunta päätti maksaa sihteerin palkkiona vuonna 2013 150€.

8.IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN KATSELMUS
Taloussäännön mukaan irtaimesta omaisuudesta on pidettävä luetteloa, johon merkitään esineen/esineryhmän nimi, lukumäärä ja hankintahinta. Luettelosta voidaan poistaa esineet, joilla ei ole tunne/käyttöarvoa tai ne ovat rikkimenneet. Koulunjohtaja on laatinut irtaimistoluettelon, jotka ovat rahallisesti suhteellisen merkittäviä, ja joiden hankintahinta on ollut väh. 170 euroa. Irtaimiston tarkastelun yhteydessä on syytä suorittaa myös kiinteistön tarkastus, koska sen perusteella voi esittää v. 2014 talousarvioon määrärahaoja kiinteistön kunnossapitoon ja huoltoon.
Rehtori: Johtokunta suorittaa irtaimiston ja kiinteistön tarkistuksen.
Kyläjohtokunta keskusteli koulun kiinteistön julkisivun kunnosta sekä sen mahdollisesti vaatimista toimenpiteistä. Tarkistuksen jälkeen päätettiin esittää rappaukselle kattoremontista aiheutuneiden vaurioiden korjaamista.
Päätettiin ehdottaa hankintalistalle näyttämön taustaverhoja.
Kyläjohtokunnan käymässä keskustelussa nostettiin esiin toivomus liikuntatoimelle sekä tilapalvelulle että areenan ja koulun kentän huolto- ja hoitotoimenpiteisiin kiinnitettäisiin tarkempaa huomiota. Myös koulun kiinteistön lumen pudotuksiin sekä niistä aiheutuviin mahdollisiin vaaratilanteisiin kiinnitettäisiin parempaa huomiota.
Keskusteltiin nuorisoseuran käytössä olevista tiloista. Kyläjohtokunta päätti että Henna Lehtinen on yhteydessä nuorisoseuraan.
Kyläjohtokunta hyväksyy rehtorin esityksen.

9.KOULULAISKYYDITYS LV 2013-2014
Perusopetuslain 32§:n 1. momentin mukaan kunta on velvollinen järjestämään oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen tai avustamaan riittävässä määrin oppilaan kuljettamista tai saattamista, jos oppilaan koulumatka on 5 km tai pidempi, tai harkinnanvaraisesti, jos koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaaralliseksi tai vaikeaksi ottaen huomioon oppilaan ikä tai muut olosuhteet. Jari Railion koululle lähettämässä kirjeessä annettiin tarkemmat ohjeet koulukyyditysoikeudesta sekä reittien laadinnasta. Rehtori on lähettänyt vanhemmille kirjeen, jossa oli ohjeet kyyditysten soveltamisesta. Koulunjohtaja pyysi vanhempia anomaan 13.5.2013 mennessä maksutonta koulukyytiä, mikäli se poikkeeaa sivistyslautakunnan hyväksymistä periaatteista, ja haluaa esim. lääkärintodistuksen tai muun lausunnon perusteella koulukyydin Muuten koulunjohtaja on nimennyt suoraan ns. A-kyytiläiset sivistyslautakunnan periaatteiden mukaisesti.
Kyläjohtokunta hyväksyy koulunjohtajan kuljetusoppilaiden listat.
Täytäntöönpano: Reitit ja kuljetusoppilaiden listat Jari Railiolle.

10.STIPENDIT
Kuivannon koululla on vanhojen kuivantolaisten pääomastipendirahastoja. Rahastoja hoitaa kaupungin taloustoimi. Vuosittain keväällä jaetaan oppilaille rahastojen korkokertymät stipendeinä. Korkokertymä on tänä vuonna niin pieni, ettei sitä kannata jakaa.
Lisäksi koululla on yleensä ollut jaettavana KNS:n stipendi , maatalousnaisten stipendi , johtokunnan stipendi sekä jälleen tänä vuonna Leijonien stipendi. Em. lisäksi on pystytty järjestämään vielä 110 euroa stipendirahaa.
Rehtori: Jaetaan järjestetty 110 euroa euromääräisesti seuraavasti: 3 lk 20 euroa, 4.lk 20 euroa, 5. lk 30 euroa ja 6.lk 40 euroa.
Lisäksi mahdolliset kyläjohtokunnan, maatalousnaisten , KNS:n stipendit ja Leijonien stipendi ja jaetaan stipendien antajien ohjeiden mukaisesti. Stipendien saajat valitsee opettajakunta.
Kyläjohtokunta hyväksyy rehtorin esityksen stipendien jaosta sekä päätettää antaa kyläjohtokunnan stipendin aktiivisesta englanninkielen opiskelusta sekä kiinnostuksesta ko. Kieleen.
Täytäntöönpano: Stipendien saajien nimet ja euromäärät taloustoimeen

11.SAAPUNEET KIRJEET JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat kirjeet ja viranhaltijapäätökset:
Kirjeet:
Koulukuljetukset lv. 2013-2014
Viranhaltijapäätökset:
Rehtori: 1-28/2013

12.TIEDOKSISAATETTAVAT ASIAT
Merkitään johtokunnan tietoon saatetuksi seuraavat asiat:
Koulun tutustumispäivä 23.5.2013 ( 12 oppilasta)
Luokkaretki 1-4-lk15.5.2013 Porvooseen
Leirikoulu 5-6-lk 22-5-2013-24.5.2013 Pajulahden urheiluopisto
Kaupungin tiimikoulujen yleisurheilumestaruuskilpailut 17.5.2013
Kevätjuhlat 30.5.2013
Kevätkirkko 31.5.2013
Lukuvuoden päätös 1.6.2013
Luokanopettajan viransijainen lv 2013-2014 Miia Partanen.

13.YLITIEN KUNTO
Kevään aikana Ylitien routavauriot ovat olleet poikkeuksellisen suuria, niistä on aiheutunut vaaratilanteita. Syntyneet vauriot korjataan hitaasti sekä muuta hoitoa on laiminlyöty. Keskusteltiin yleisesti Kuivannon teiden kunnosta sekä liikennekäyttäytymisestä Kuivannolla. Kyläjohtokunta valtuutti Timo Varpan olemaan yhteydessä ely-keskukseen.

14.ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA
Keskusteltiin mahdollisuudesta saada järjestettyä iltapäiväkerhotoimintaa kuivannolla. Kyläjohtokunta valtuutti Agnieszka Robak-Haikosen ja Antti Laaksosen selvittämään asiaa.

15.MUUT ASIAT
Keskusteltiin ilmoitustaulun hankkimisesta sekä sen sijoittamisesta kylään. Kyläjohtokunta sai Antti Laaksoselta luvan sijoittaa ilmoitustaulun koulun pihalle roska-astioiden läheisyyteen. Kyläjohtokunta valtuutti Timo Varpan selvittämään asiaa.

16.SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään elokuun loppupuolella.

17.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kyläjohtokunnan puheenjohtaja Marko Taavila päätti kokouksen klo 20.30